• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: Określenie kierunkowych propozycji podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki S.A. za lata 2021-2024 (2021-03-29 17:26)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Określenie kierunkowych propozycji podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki S.A. za lata 2021-2024
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r. Zarząd Banku podjął uchwałę określającą następujące kierunkowe propozycje podziału zysku Banku za lata 2021-2024:
(i) przeznaczenie na dywidendę za rok 2021 50%-75% zysku Banku za rok 2021,
(ii) przeznaczenie na dywidendę za rok 2022 50%-75% zysku Banku za rok 2022,
(iii) przeznaczenie na dywidendę za rok 2023 50%-75% zysku Banku za rok 2023,
(iv) przeznaczenie na dywidendę za rok 2024 50%-75% zysku Banku za rok 2024.

Kierunkowe propozycje podziału zysku Banku za lata 2021-2024 mogą ulegać zmianie, w tym Zarząd Banku może rekomendować w poszczególnych latach podział zysku za dany rok w inny sposób niż wskazany powyżej, w szczególności w zależności od:
(i) rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) dotyczących podziału zysku lub stanowisk KNF związanych z podziałem zysku,
(ii) wystąpienia istotnej zmiany tempa wzrostu aktywów ważonych ryzykiem,
(iii) istotnego pogorszenia sytuacji makroekonomicznej oraz sytuacji na rynkach finansowych w Polsce lub na świecie,
(iv) wprowadzenia regulacji mających lub mogących mieć istotny wpływ na adekwatność kapitałową Banku lub grupy kapitałowej Banku,
(v) nałożenia na Bank dodatkowych buforów kapitałowych.

Kierunkowe propozycje podziału zysku Banku za lata 2021-2024 uzyskały w dniu 29 marca 2021 r. pozytywną ocenę Rady Nadzorczej Banku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

29.03.2021 - Report 11/2021: Defining of guidelines regarding distribution of the profit of Bank Polska Kasa Opieki S.A. for the years 2021-2024


Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank”) hereby informs that on 29 March 2021, the Bank's Management Board adopted a resolution specifying the following guidelines regarding distribution of the Bank's profit for the years 2021-2024:
(i) allocation of 50% -75% of the Bank's profit for 2021 to the dividend for 2021,
(ii) allocation of 50% -75% of the Bank's profit for 2022 to the dividend for 2022,
(iii) allocation of 50% -75% of the Bank's profit for 2023 to the dividend for 2023,
(iv) allocation of 50% -75% of the Bank's profit for 2024 to the dividend for 2024.
Guidelines regarding the distribution of the Bank's profit for the years 2021-2024 may change, and the
Management Board may recommend the distribution of profit for a given year during this period that is different than the payout indicated above, in particular depending on:
(i) recommendations of the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”) regarding the distribution of profit or stance of the PFSA regarding the distribution of profit,
(ii) significant change in the growth rate of risk-weighted assets,
(iii) significant deterioration of the macroeconomic and financial markets conditions in Poland or globally,
(iv) introduction of regulations that have or could have a significant impact on the capital adequacy of the Bank or the capital group of the Bank,
(v) imposing additional capital buffers on the Bank.

Guidelines for distribution of the Bank's profit for the years 2021-2024 received a positive assessment of the Bank's Supervisory Board on 29 March 2021.

Legal basis: Art. 17 (1) MAR - confidential information

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Leszek Skiba
Prezes Zarządu Banku
2021-03-29Tomasz KubiakWiceprezes Zarządu Banku

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk