• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020. (2021-05-14 18:13)

Spis załączników:

20210514_181347_0249148036_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
20210514_181347_0249148036_Zalacznik_1_do_Ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
20210514_181347_0249148036_Zalacznik_2_do_Ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
20210514_181347_0249148036_Projekty_Uchwal_ZWZ.pdf
20210514_181347_0249148036_Tresc_projektowanych_zmian_Statutu.pdf
20210514_181347_0249148036_Informacja_o_Regulaminie_RN.zip
20210514_181347_0249148036_Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagradzania_Banku.pdf
20210514_181347_0249148036_Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf
20210514_181347_0249148036_Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip
20210514_181347_0249148036_Polityka_doboru_kandydatow_oraz_oceny_odpowiedniosci.zip
20210514_181347_0249148036_Raport_z_oceny_stosowania_ZLK_Banku.pdf
20210514_181347_0249148036_Wyniki_samooceny_odpowiedniosci_Rady_Nadzorczej.pdf
20210514_181347_0249148036_Regulamin_ZWZ_udzialu_przy_wykorzystaniu_srodkow_komunikacji_elektronicz....pdf
20210514_181347_0249148036_Announcement_of_calling_OGM.pdf
20210514_181347_0249148036_Appendix_1__Announcement_of_calling_OGM.pdf
20210514_181347_0249148036_Appendix__2__Announcement_of_calling_OGM.pdf
20210514_181347_0249148036_Draft_Resolutions_of_the_OGM.pdf
20210514_181347_0249148036_Content_of_the_proposed_amendments_to_the_Statute.pdf
20210514_181347_0249148036_Information_about_the_Rules_of_Procedure_of_the_SB.zip
20210514_181347_0249148036_Report_of_the_SB_on_the_assessment_of_the_functioning_of_the_Remuneratio....pdf
20210514_181347_0249148036_Report_of_the_SB_of_Bank_on_its_activities_in_2020.pdf
20210514_181347_0249148036_Report_of_the_SB_of_Bank_on__remuneration_of_member_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip
20210514_181347_0249148036_Policy_of_selection_of_candidates_and_assessment_of_the_suitability.zip
20210514_181347_0249148036_Report_on_the_assessment_of_CGP_Bank.pdf
20210514_181347_0249148036_Results_of_the_self-assessment_of_suitability_of_the_SB.pdf
20210514_181347_0249148036_Regulations__OGM__participation_by_means_of_electronic_communication.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia:2021-05-14
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2020

Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-844 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 ust. 1 i 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku za rok obrotowy 2020 na dzień 11 czerwca 2021 roku na godzinę 12:00 w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 31 w Budynku B kompleksu Lipowy Office Park, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.
6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2020 rok.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z działalności w 2020 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A., sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020, a także wyników samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.
2) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020,
3) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020,
4) podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2020 rok,
5) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2020 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A., sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020, a także wyników samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
6) udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 roku,
7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 roku.
11. Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2021 – 2023 i podjęcie uchwały w tej sprawie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”.
13. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2019 – 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania.
14. Rozpatrzenie Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2020 roku i podjęcie uchwały w tej sprawie.
15. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2020 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy.
16. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
17. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, proponowane zmiany w Statucie Banku oraz treść innych dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).


Spis załączników:

Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf

Załącznik_1_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf

Załącznik_2_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf

Projekty_Uchwal_ZWZ.pdf

Tresc_projektowanych_zmian_Statutu.pdf

Informacja_o_Regulaminie_RN.zip

Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagradzania_Banku.pdf

Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf

Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip

Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip

Raport_z_oceny_stosowania_ZŁK_Banku.pdf

Wyniki_samooceny_odpowiedniości_Rady_Nadzorczej.pdf

Regulamin_ZWZ_udziału_przy_wykorzystaniu_środków_komunikacji_elektronicznej.pdf
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdfOgłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf
Załącznik_1_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdfZałącznik_1_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf
Załącznik_2_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdfZałącznik_2_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf
Projekty_Uchwal_ZWZ.pdfProjekty_Uchwal_ZWZ.pdf
Tresc_projektowanych_zmian_Statutu.pdfTresc_projektowanych_zmian_Statutu.pdf
Informacja_o_Regulaminie_RN.zipInformacja_o_Regulaminie_RN.zip
Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagradzania_Banku.pdfRaport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagradzania_Banku.pdf
Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdfSprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf
Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zipSprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip
Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zipPolityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip
Raport_z_oceny_stosowania_ZŁK_Banku.pdfRaport_z_oceny_stosowania_ZŁK_Banku.pdf
Wyniki_samooceny_odpowiedniości_Rady_Nadzorczej.pdfWyniki_samooceny_odpowiedniości_Rady_Nadzorczej.pdf
Regulamin_ZWZ_udziału_przy_wykorzystaniu_środków_komunikacji_elektronicz....pdfRegulamin_ZWZ_udziału_przy_wykorzystaniu_środków_komunikacji_elektronicznej.pdf
Announcement_of_calling_OGM.pdfAnnouncement_of_calling_OGM.pdf
Appendix_1_ Announcement_of_calling_OGM.pdfAppendix_1_ Announcement_of_calling_OGM.pdf
Appendix _2_ Announcement_of_calling_OGM.pdfAppendix _2_ Announcement_of_calling_OGM.pdf
Draft_Resolutions_of_the_OGM.pdfDraft_Resolutions_of_the_OGM.pdf
Content_of_the_proposed_amendments_to_the_Statute.pdfContent_of_the_proposed_amendments_to_the_Statute.pdf
Information_about_the_Rules_of_Procedure_of_the_SB.zipInformation_about_the_Rules_of_Procedure_of_the_SB.zip
Report_of_the_SB_on_the_assessment_of_the_functioning_of_the_Remuneratio....pdfReport_of_the_SB_on_the_assessment_of_the_functioning_of_the_Remuneration_Policy.pdf
Report_of_the_SB_of_Bank_on_its_activities_in_2020.pdfReport_of_the_SB_of_Bank_on_its_activities_in_2020.pdf
Report_of_the_SB_of_Bank_on_ remuneration_of_member_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zipReport_of_the_SB_of_Bank_on_remuneration_of_member_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip
Policy_of_selection_of_candidates_and_assessment_of_the_suitability.zipPolicy_of_selection_of_candidates_and_assessment_of_the_suitability.zip
Report_on_the_assessment of_CGP_Bank.pdfReport_on_the_assessment_of_CGP_Bank.pdf
Results_of_the_self-assessment_of_suitability_of_the_SB.pdfResults_of_the_self-assessment_of_suitability_of_the_SB.pdf
Regulations_ OGM_ participation_by means of electronic communication.pdfRegulations_OGM_participation_by_means_of_electronic_communication.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNOFFICIAL TRANSLATION

14.05.2021 - Report 16/2021: ANNOUNCEMENT ON CONVENING THE ORDINARY GENERAL MEETING OF BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA FOR THE FISCAL YEAR 2020

Legal basis:
Article 56 sec. 1 p. 2 Acts on the offer - current and periodic information.


Report content:

ANNOUNCEMENT ON CONVENING THE ORDINARY GENERAL MEETING OF BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA FOR THE FISCAL YEAR 2020


The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register (KRS), under no. KRS 0000014843 (here inafter referred to as “Bank”), acting pursuant to Article 395 § 1, Article 399 § 1, Article 402(1) and Article 402(2) of the Commercial Companies Code in connection with § 8 paragraph 1 and 2 of the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, hereby convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Bank for the financial year 2020 on 11 June 2021 at 12:00 a.m. in Warsaw, ul. Żwirki i Wigury 31, in Building B of the Lipowy Office Park complex, with the following agenda:
1. Opening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
2. Election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
3. Statement of the correctness of convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
4. Adopting the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
5. Review of the Report on the operations of Bank Pekao S.A. Capital Group for the year 2020 – prepared jointly with the Report on the operations of Bank Pekao S.A.
6. Review of the Stand-Alone Financial Statement of Bank Pekao S.A. for the year ended on 31 December 2020.
7. Review of the Consolidated Financial Statements of Bank Pekao S.A. Capital Group for the year ended on 31 December 2020.
8. Review of the proposal of the Management Board of the Bank concerning the distribution of net profit of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the year 2020.
9. Review of the Report of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on its activity in the year 2020 and on the results of the assessment of: Report on the operations of Bank Pekao S.A. Capital Group for the year 2020 – prepared jointly with the Report on the operations of Bank Pekao S.A., financial statements of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and of the Capital Group Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the year ended on 31 December 2020 and the proposal of the Management Board of the Bank concerning the distribution of net profit of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the year 2020 as well as the results of individual suitability assessment of Supervisory Board members and of collecitve suitability the Supervisory Board’s of the Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna members suitability assessment.
10. Adopting resolutions on:
1) approval of the Report of the Management Board of the Bank on the operations of Bank Pekao S.A. for the year 2020 - prepared jointly with the Report on the operations of Bank Pekao S.A.
2) approval of the Stand-Alone Financial Statement of Bank Pekao S.A. for the year ended on 31 December 2020,
3) approval of the Consolidated Financial Statements of Bank Pekao S.A. Capital Group for the year ended 31 December 2020,
4) distribution of net profit of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the year 2020,
5) approval of the Report of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on its activity in the year 2020 and on the results of the assessment of: Report on the operations of Bank Pekao S.A. Capital Group for the year 2020 – prepared jointly with the Report on the operations of Bank Pekao S.A., financial statements of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and of the Capital Group Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the year ended on 31 December 2020 and the proposal of the Management Board of the Bank concerning the distribution of net profit of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the year 2020 as well as the results of individual suitability assessment of Supervisory Board members and of collecitve suitability the Supervisory Board’s of the Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna members suitability assessment,
6) granting discharge to members of the Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the performance of their duties in the year 2020,
7) granting discharge to members of the Supervisory of Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the performance of their duties in the year 2020.
11. Selection of the audit firm to audit financial statements of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and consolidated financial statements of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Capital Group for years 2021-2023 and adoption of the resolution in this matter.
12. Adoption of a resolution on the approval of the "Policy of selection of candidates for the function of a member of the Management Board and the Key Function, and assessment of the suitability of the proposed and appointed members of the Management Board, Supervisory Board and persons holding Key Functions at Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna".
13. Review of the Report of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the years 2019 – 2020 and adoption of the resolution in this matter.
14. Review of the Report on the evaluation of the functioning of the Remuneration Policy of Bank in the year 2020 and the adoption of a resolution on this matter.
15. Presentation by the Supervisory Board of the Report on the assessment of the application by Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2020 of the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority on 22 July 2014 and the manner in which Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna fulfils its disclosure obligations regarding the application of corporate governance principles set
out in the Stock Exchange Rules.
16. Information on the Regulation of the Bank's Supervisory Board in the year 2020.
17. Review of the proposal and adoption of a resolution to amend the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
18. Closing of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
The wording of the announcement of convening the Ordinary General Meeting of the Bank in accordance with art. 402(2) of the Commercial Companies Code, the draft resolutions and amendments proposed to the Bank

Statute as well as the documents to be considered at the Ordinary General Meeting relevant to the resolutions to be adopted which have not been previously disclosed to the public constitute an attachment to this current report.

Legal basis:
§ 19 sec. 1 p. 1 and 2 of the Ordinance of the Minister of Finance on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent dated March 29th 2018 ( Journal of Laws of 2018, item 757).

List of attachments:

Announcement_of_calling_OGM.pdf

Appendix_1_ Announcement_of_calling_OGM.pdf

Appendix _2_ Announcement_of_calling_OGM.pdf

Draft_Resolutions_of_the_OGM.pdf

Content_of_the_proposed_amendments_to_the_Statute.pdf

Information_about_the_Rules_of_Procedure_of_the_SB.zip

Report_of_the_SB_on_the_assessment_of_the_functioning_of_the_Remuneration_Policy.pdf

Report_of_the_SB_of_Bank_on_its_activities_in_2020.pdf

Report_of_the_SB_of_Bank_on_ remuneration_of_member_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip

Policy_of_selection_of_candidates_and_assessment_of_the_suitability.zip

Report_on_the_assessment_of_CGP_Bank.pdf

Results_of_the_self-assessment_of_suitability_of_the_SB.pdf

Regulations_ OGM_ participation_by_means_of_electronic_communication.pdf

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-14
Leszek Skiba
Prezes Zarządu Banku
2021-05-14Krzysztof KozłowskiWiceprezes Zarządu Banku

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk