• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: Kandydat do Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. (2021-06-10 13:10)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia:2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Kandydat do Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 11 czerwca 2021 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Banku, akcjonariusz Banku – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zgłosił Pana Marcina Izdebskiego jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku.

Wyżej wskazany akcjonariusz Banku poinformował Bank, iż dokonał oceny odpowiedniości indywidualnej Pana Marcina Izdebskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji obowiązujących w Banku i ustalił, że Pan Marcin Izdebski spełnia te wymogi.

Życiorys ww. kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zgodnie z przepisami prawa, członków Rady Nadzorczej Banku powołuje Walne Zgromadzenie Banku, uwzględniając ocenę spełniania wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
PlikOpis
BIO-Marcin-Izdebski-(PL).pdfBIO-Marcin-Izdebski-(PL)
BIO-Marcin-Izdebski-(ENG).pdfBIO-Marcin-Izdebski-(ENG)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

10.06.2021 - Report 20/2021: Candidate to the Supervisory Board of Bank Pekao S.A.


Legal basis:
Article 56 Section 1 point 2 of the Offering Act – current and periodic information

Content of the report:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank") hereby informs that in connection with the Ordinary General Meeting of the Bank convened for 11 June 2021, the Bank's shareholder – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna proposed Mr. Marcin Izdebski as candidate for the member of the Supervisory Board of the Bank.

The above mentioned shareholder of the Bank informed the Bank that it had assessed the individual suitability of Mr. Marcin Izdebski to act as member of the Supervisory Board of the Bank in accordance with the requirements of generally applicable laws and regulations in force at the Bank and assessed that the Mr. Marcin Izdebski meets those requirements.

The CV of the above candidate is attached to this current report.

In accordance with the provisions of law, members of the Supervisory Board of the Bank are appointed by the General Meeting of the Bank taking into account the assessment of meeting the requirements set out in Article 22aa of the Act of 29 August 1997 – the Banking Law

Legal basis:
§ 19 section 1 point 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-10Tomasz KubiakWiceprezes Zarządu
2021-06-10Paweł RzeźniczakDyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk