• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: Informacja o proponowanym podziale zysku netto za rok 2020 (2021-05-05 20:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Informacja o proponowanym podziale zysku netto za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 5 maja 2021 r. Zarząd Banku przyjął, w formie uchwały, wniosek Zarządu Banku dotyczący propozycji podziału zysku netto Banku za rok 2020 w kwocie 1 126 424 269,10 zł, zakładający przeznaczenie kwoty 283 895 459,96 zł (ok. 25% zysku netto Banku za rok 2020) na kapitał rezerwowy.

Zarząd Banku postanowił też zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku, aby pozostała część zysku netto za rok 2020 w kwocie 842 528 809,14 zł (ok. 75% zysku netto Banku za rok 2020) pozostała niepodzielona.

Uzasadnieniem powyższego sposobu podziału zysku oraz pozostawienia niepodzielonej części zysku jest zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) dotyczące:
1. wstrzymania przez Bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych),
2. niepodejmowania przez Bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych,

o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. Powodem pozostawienia niepodzielonej części zysku netto za rok 2020 jest intencja Banku do jej wypłaty w przyszłości w formie dywidendy, o ile ze stosownych zaleceń lub stanowisk KNF będzie wynikała taka możliwość.

Bank uwzględnił również obecną sytuację w Polsce związana ze stanem epidemii koronawirusa, w tym jej potencjalny wpływ na Bank i sektor bankowy.

Propozycja podziału zysku oraz pozostawienia niepodzielonej część zysku uzyskała pozytywną ocenę Rady Nadzorczej Banku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

05.05.2021 - Report 15/2021: Information on the proposed distribution of net profit for 2020


Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the „Bank") hereby informs that on 5 May 2021, the Management Board of the Bank adopted, in the form of a resolution, a proposal of the Management Board of the Bank regarding the distribution of the Bank's net profit for 2020 in the amount of PLN 1,126,424,269.10, assuming the allocation of PLN 283,895,459.96 (ca. 25% of net profit of the Bank for 2020) to reserve capital.

The Management Board of the Bank also decided to propose to the Ordinary General Meeting of the Bank that the remaining part of net profit for 2020 in the amount of PLN 842,528,809.14 (ca. 75% of net profit of the Bank for 2020) remains undistributed.The justification for the above distribution of profit and leaving the undistributed portion of profit is recommendation of the Polish Financial Supervision Authority (the "PFSA") regarding:
1. to withhold by the Bank payment of dividend in the first half of 2021 (including undistributed earnings from previous years),
2. not to undertake by the Bank, in the first half of 2021, without prior consultation with the supervisory authority, other actions beyond the scope of current business and operational activities that may result in a reduction of the capital position, including buyback of own shares,

about which the Bank informed in the report 3/2021 dated 14 January 2021. The reason for leaving the undistributed part of the net profit for 2020 is the Bank's intention to pay it in the future in the form of dividend in case that such a possibility arises from the relevant recommendations or positions of the PFSA.

Bank took into account current situation in Poland related to the state of the coronavirus epidemic and possible negative consequences of this state.

The profit distribution proposal and leaving the undistributed portion of the profit received a positive assessment of the Supervisory Board of the Bank.

Legal basis: Art. 17 (1) MAR - confidential information

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-05Tomasz KubiakWiceprezes Zarządu Banku
2021-05-05Paweł RzeźniczakDyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk