• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 11 czerwca 2021 r. (2021-06-15 17:03)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 11 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 11 czerwca 2021 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 171.791.018 akcji, uprawniających do 171.791.018 głosów, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego Banku oraz ogólnej liczby głosów w Banku.

Co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:
1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., któremu przysługiwało 52.494.007 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 30,56% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 20,00% ogólnej liczby głosów w Banku;
2. Polski Fundusz Rozwoju S.A., któremu przysługiwało 33.596.166 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 19,56% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 12,80% ogólnej liczby głosów w Banku;
3. Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, któremu przysługiwało 15.700.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,14% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,98% ogólnej liczby głosów w Banku;
4. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, któremu przysługiwało 13.164.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,66% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,02% ogólnej liczby głosów w Banku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 2080, z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

15.06.2021- Report 24/2021: Shareholders holding at least 5% of votes at the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on 11 June 2021


Content of the report:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank") informs that at the Ordinary General Meeting of the Bank on 11 June 2021 (the “Ordinary General Meeting”) were represented shareholders holding 171,791,018 shares, entitling to 171,791,018 votes, representing 65.45% of the share capital of the Bank and of the total number of votes at the Bank.

At least 5% of the votes at this Ordinary General Meeting was held by:
1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A, entitled to 52,494,007 votes from its shares, representing 30.56% of votes at the Ordinary General Meeting and 20.00% of the total number of votes at the Bank;
2. Polski Fundusz Rozwoju S.A., entitled to 33,596,166 votes from its shares, representing 19.56% of votes at the Ordinary General Meeting and 12.80% of the total number of votes at the Bank;
3. Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, entitled to 15,700,000 votes from its shares, representing 9.14% of votes at the Ordinary General Meeting and 5.98% of the total number of votes at the Bank;
4. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, entitled to 13,164,000 votes from its shares, representing 7.66% of votes at the Ordinary General Meeting and 5.02% of the total number of votes at the Bank.

Legal basis:
Article 70 point 3 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies (uniform text: Journal of Laws of 2020, item 2080 with further amendments).

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-15Leszek SkibaPrezes Zarządu
2021-06-15Krzysztof KozłowskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk