• Odbierz prezent
BANK MILLENNIUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 24 marca 2021 r. (2021-02-25 19:34)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 24 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 24 marca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Informacja o sposobie głosowania.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2020: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 2).
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku
Millennium S.A. za rok obrotowy 2020 (uchwała nr 3).
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w roku 2020 obejmującego:
- podsumowanie działań Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. oraz jej komitetów wraz z samooceną pracy Rady,
- raport z oceny funkcjonowania w Banku Millennium S.A. polityki wynagradzania,
- ocenę stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez KNF oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”,
- raport z oceny racjonalności prowadzonej przez Bank Millennium S.A. działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
- sprawozdanie z oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.,
- sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
- ocenę sytuacji Banku Millennium S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego;
oraz dokonanie oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.
(uchwała nr 4).
10.Opinia w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 5).
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 (uchwała nr 6).
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (uchwały od nr 7 do nr 25).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 26).
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 27).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. oraz ustalenia jego tekstu jednolitego (uchwała nr 28).
16. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 29).
17. Przeprowadzenie doboru i oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz wybór członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwały od nr 30 do nr YY*).
18. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr YY+1).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. (uchwała nr YY+2).
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

*oznaczenie "YY" wprowadzono z uwagi na okoliczność, iż w chwili zwołania WZA nie jest znana - ustalana przez WZA - liczba członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, a w konsekwencji, nie jest znana liczba (i cyfrowe oznaczenie) uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.

Zarząd Banku przekazuje w załączeniu (jako odrębne pliki):
1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
2. projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
3. załącznik do projektu uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenia,
4. załącznik do projektu uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia,
5. załącznik do projektu uchwały nr 28 Walnego Zgromadzenia,
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2020 roku (dotyczy pkt 9 porządku obrad Walnego Zgromadzenia),
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dotyczy pkt 10 porządku obrad Walnego Zgromadzenia),
8. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach (dotyczy pkt 10 porządku obrad Walnego Zgromadzenia),
9. Informację o Regulaminie Rady Nadzorczej (dotyczy pkt 18 porządku obrad Walnego Zgromadzenia).

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał WZA z uzasadnieniami.pdfProjekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie
3. Załącznik do projektu uchwały nr 26 WZA.pdfZałącznik do projektu uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenia
4. Załącznik do projektu uchwały nr 27 WZA.pdfZałącznik do projektu uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia
5. Załącznik do projektu uchwały nr 28 WZA.pdfZałącznik do projektu uchwały nr 28 Walnego Zgromadzenia
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2020 roku (dotyczy pkt 9 porządku obrad Walnego Zgromadzenia)
7. Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dotyczy pkt 10 porządku obrad Walnego Zgromadzenia)
8. Raport Deloitte.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach (dotyczy pkt 10 porządku obrad Walnego Zgromadzenia)
9. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej.pdfInformacja o Regulaminie Rady Nadzorczej (dotyczy pkt 18 porządku obrad Walnego Zgromadzenia).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)BANK MILLENNIUM S.A.
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)02-593
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)Stanisława Żaryna
2A(ulica)
(numer)0 801 331 331
022 598 10 58(telefon)

(fax)ir@bankmillennium.pl
www.millenet.pl(e-mail)

(www)526-021-29-31
001379728(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-25Fernando BichoWiceprezes Zarządu BankuFernando BichoESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk