• Odbierz prezent
BANK MILLENNIUM S.A.: Zgłoszenie Bankowi Millennium S.A. przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE projektu uchwały obejmującej kandydaturę do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji. (2021-03-18 17:43)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Zgłoszenie Bankowi Millennium S.A. przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE projektu uchwały obejmującej kandydaturę do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („NN OFE”) reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zgłoszenie kandydatury Pani Beaty Stelmach na członkinię Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji Rady, wraz z życiorysem kandydatki oraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku (zwołanego na dzień 24 marca 2021 r.) w sprawie powołania Pani Beaty Stelmach w skład Rady Nadzorczej Banku.

NN OFE jest akcjonariuszem uprawnionym do dokonania takiego zgłoszenia, bowiem posiada akcje Banku w ilości wymaganej przepisami art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, określającymi wymóg reprezentowania przez akcjonariusza dokonującego zgłoszenia co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego spółki.

Przedłożony projekt uchwały dotyczy punktu 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku obejmującego przeprowadzenie doboru i oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku oraz wybór członków Rady Nadzorczej.

Życiorys kandydatki oraz otrzymany projekt uchwały, Bank przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Kandydatka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani jako akcjonariuszka bądź uczestniczka spółek konkurencyjnych, ani jako członkini władz takich spółek. Nie jest notowana w rejestrze niewypłacalnych dłużników.

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik_nr_1_CV_kandydatki_do_RN.pdfZałącznik nr 1 - Życiorys kandydatki do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji
Attachment_no_1_CV_of_the_candidate_for_SB.pdfAttachment no.1 - The curriculum vitae of the candidate for the Bank’s Supervisory Board of the new term
Załącznik_nr_2_Projekt_Uchwały.pdfZałącznik nr 2 – Projekt Uchwały
Attachment_no_2_Draft_resolution.pdfAttachment no. 2 – Draft resolution
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

March 18, 2021

Current Report No. 10/2021

SUBJECT: Submission to Bank Millennium S.A. by shareholder Nationale-Nederlanden OFE of the draft resolution on candidate for the Bank’s Supervisory Board of the new term.

Management Board of Bank Millennium S.A. (‘Bank’) informs that on March 18, 2021, the Bank received from its shareholder Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (‘NN OFE’) represented by Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. candidacy of Ms. Beata Stelmach for a member of the Bank’s Supervisory Board of the new term of the Supervisory Board, curriculum vitae of the candidate and draft resolution of the Ordinary General Shareholders’ Meeting of the Bank (convened for 24 March 2021) in the matter of appointment of Ms. Beata Stelmach as member of the Supervisory Board of the Bank.

NN OFE is a shareholder authorised to make such a submission as it holds shares of the Bank in the quantity required by Art. 401 § 4 of the Code of Commercial Companies, specifying that the shareholder making the submission should represent at least one twentieth of the share capital of the company.

The submitted draft resolution concerns item 17 of the Agenda of the Ordinary General Shareholders’ Meeting covering selection and assessment of suitability of the candidates for members of the Supervisory Board of the Bank, and election of Members of the Supervisory Board.

The Bank is enclosing to this report the curriculum vitae of the candidate and the received draft resolution

The candidate does not conduct any competitive activity in relation to the Bank, either as a shareholder/participant of competitive companies or as a member of the corporate authorities of such companies. She is not listed in the register of insolvent debtors.

Legal basis:

§ 19 sec. 1 pt. 4 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodical information disclosed by issuers of securities and conditions to be met when recognising as equivalent information disclosed under laws of a state which is not a member state.

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-593WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stanisława Żaryna2A
(ulica)(numer)
0 801 331 331022 598 10 58
(telefon)(fax)
ir@bankmillennium.plwww.millenet.pl
(e-mail)(www)
526-021-29-31001379728
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Fernando BichoWiceprezes Zarządu BankuFernando Bicho

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk