• Odbierz prezent
BANK MILLENNIUM S.A.: Zgłoszenie Bankowi Millennium S.A. przez akcjonariusza Banco Comercial Português S.A. projektów uchwał obejmujących kandydatury do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji. (2021-03-17 20:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Zgłoszenie Bankowi Millennium S.A. przez akcjonariusza Banco Comercial Português S.A. projektów uchwał obejmujących kandydatury do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 17 marca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Banco Comercial Português S.A. zgłoszenie kandydatur na członkinie i członków Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji Rady, wraz z życiorysami kandydatek i kandydatów oraz z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku (zwołanego na dzień 24 marca 2021 r.) w sprawie powołania tych osób w skład Rady Nadzorczej Banku.

Zgłoszenie kandydatur obejmuje następujące osoby:

1. Bogusław Kott
2. Nuno Manuel da Silva Amado
3. Dariusz Rosati
4. Miguel de Campos Pereira de Bragança
5. Olga Grygier-Siddons
6. Anna Jakubowski
7. Grzegorz Jędrys
8. Alojzy Nowak
9. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha
10. Miguel Maya Dias Pinheiro
11. Lingjiang Xu

Banco Comercial Português S.A. jest akcjonariuszem uprawnionym do dokonania takiego zgłoszenia, bowiem posiada akcje Banku w ilości wymaganej przepisami art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, określającymi wymóg reprezentowania przez akcjonariusza dokonującego zgłoszenia co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego spółki.

Przedłożone projekty uchwał dotyczą punktu 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku obejmującego przeprowadzenie doboru i oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku oraz wybór członków Rady Nadzorczej.

Życiorysy kandydatek i kandydatów oraz otrzymane projekty uchwał, Bank przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Kandydatki i kandydaci nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani jako akcjonariuszki (akcjonariusze) bądź uczestniczki (uczestnicy) spółek konkurencyjnych, ani jako członkinie (członkowie) władz takich spółek. Nie są notowane(-i) w rejestrze niewypłacalnych dłużników.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik_nr_1_ CV_kandydatek_i_kandydatów.pdfZałącznik nr 1 - Życiorysy kandydatek i kandydatów do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji
Attachment_no_1_CV_of_the_candidates.pdfAttachment no.1 - The curricula vitae of the candidates for the Bank’s Supervisory Board of the new term
Załącznik_nr_2 _Projekty Uchwał.pdfZałącznik nr 2 – Projekty Uchwał
Attachment_no_2_Draft_resolutions.pdfAttachment no. 2 – Draft resolutions

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Management Board of Bank Millennium S.A. (‘Bank’) informs that on 17 March 2021, the Bank received from its shareholder Banco Comercial Português S.A. candidacies for members of the Bank’s Supervisory Board of the new term of the Supervisory Board, curricula vitae of the candidates and draft resolutions of the Ordinary General Shareholders’ Meeting of the Bank (convened for 24 March 2021) in the matter of appointment of these persons as members of the Supervisory Board of the Bank.

The submitted candidacies are as follows:

1. Bogusław Kott

2. Nuno Manuel da Silva Amado

3. Dariusz Rosati

4. Miguel de Campos Pereira de Bragança

5. Olga Grygier-Siddons

6. Anna Jakubowski

7. Grzegorz Jędrys

8. Alojzy Nowak

9. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha

10. Miguel Maya Dias Pinheiro

11. Lingjiang Xu

Banco Comercial Portugues S.A. is a shareholder authorised to make such a submission as it holds shares of the Bank in the quantity required by Art. 401 § 4 of the Code of Commercial Companies, specifying that the shareholder making the submission should represent at least one twentieth of the share capital of the company.

The submitted draft resolutions concern item 17 of the Agenda of the Ordinary General Shareholders’ Meeting covering selection and assessment of suitability of the candidates for Members of the Supervisory Board of the Bank, and election of members of the Supervisory Board.

The Bank is enclosing to this report the curricula vitae of the candidates and the received draft resolutions.

The candidates do not conduct any competitive activity in relation to the Bank, either as a shareholder/participant of competitive companies or as a member of the corporate authorities of such companies. They are not listed in the register of insolvent debtors.

Legal basis:

§ 19 sec. 1 pt. 4 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodical information disclosed by issuers of securities and conditions to be met when recognising as equivalent information disclosed under laws of a state which is not a member state.


BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)BANK MILLENNIUM S.A.
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)02-593
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)Stanisława Żaryna
2A(ulica)
(numer)0 801 331 331
022 598 10 58(telefon)

(fax)ir@bankmillennium.pl
www.millenet.pl(e-mail)

(www)526-021-29-31
001379728(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-17Fernando BichoWiceprezes Zarządu BankuFernando BichoESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk