• Odbierz prezent
BANK MILLENNIUM S.A.: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 24 marca 2021 r., ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołanie Zarządu nowej kadencji (2021-03-25 00:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia:2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 24 marca 2021 r., ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołanie Zarządu nowej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła, w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 24 marca 2021 r. („WZA”), wraz z załącznikami.
Uchwałami nr 30-41 WZA, do Rady Nadzorczej nowej trzyletniej kadencji powołane zostały niżej wymienione osoby:

1. Nuno Manuel da Silva Amado
2. Miguel de Campos Pereira de Bragança
3. Olga Grygier-Siddons
4. Anna Jakubowski
5. Grzegorz Jędrys
6. Bogusław Kott
7. Alojzy Nowak
8. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha
9. Miguel Maya Dias Pinheiro
10. Dariusz Rosati
11. Beata Stelmach
12. Lingjiang Xu

Osoby te nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusze, bądź uczestnicy spółek konkurencyjnych, ani jako członkowie władz takich spółek. Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej Banku nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Informacje o posiadanym przez członków Rady wykształceniu, kwalifikacjach oraz karierze zawodowej zawarte są w życiorysach zawodowych przekazanych w załączeniu do niniejszego raportu.

Do protokołu WZA zostały zgłoszone sprzeciwy, dotyczące uchwał o numerach: 26, 28 i 30-41.

Ponadto Zarząd Banku informuje, że w dniu 24 marca 2021 r. odbyło się także posiedzenie Rady Nadzorczej Banku powołanej przez WZA. Rada ukonstytuowała się, powołując Pana Bogusława Kotta na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Nuno Manuel da Silva Amado na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Dariusza Rosatiego na Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ustaliła, że Zarząd Banku nowej, trzyletniej kadencji będzie liczył 7 osób i powołała z dniem 24 marca 2021 r.: Pana Joao Bras Jorge na Prezesa Zarządu, Pana Fernando Bicho na Wiceprezesa Zarządu, oraz Pana Wojciecha Haase, Pana Andrzeja Glińskiego, Pana Wojciecha Rybaka, Pana Antonio Pinto Junior oraz Pana Jarosława Hermanna - na członków Zarządu.

Osoby te nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusze, bądź uczestnicy spółek konkurencyjnych, ani jako członkowie władz takich spółek. Nowo powołani członkowie Zarządu Banku nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Informacje o posiadanym przez członków Zarządu wykształceniu, kwalifikacjach oraz karierze zawodowej zawarte są w życiorysach zawodowych przekazanych w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki do raportu:

1/ uchwały podjęte przez WZA
2/ załącznik do uchwały nr 26 WZA
3/ załącznik do uchwały nr 27 WZA
4/ załącznik do uchwały nr 28 WZA
5/ życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej
6/ życiorysy zawodowe członków Zarządu


PODSTAWA PRAWNA: § 5 pkt 5 i § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
1_uchwały podjęte przez WZA.pdf1/ uchwały podjęte przez WZA
1_resolutions adopted by the GM.pdf1/ resolutions adopted by the GM
2_załącznik do uchwały nr 26 WZA.pdf2/ załącznik do uchwały nr 26 WZA
2_appendix to resolution no. 26 of the GM.pdf2/ appendix to resolution no. 26 of the GM
3_załącznik do uchwały nr 27 WZA.pdf3/ załącznik do uchwały nr 27 WZA
3_attachment to resolution no. 27 of the GM.pdf3/ attachment to resolution no. 27 of the GM
4_załącznik do uchwały nr 28 WZA.pdf4/ załącznik do uchwały nr 28 WZA
4_attachment to resolution no. 28 of the GM.pdf4/ attachment to resolution no. 28 of the GM
5_życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej.pdf5/ życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej
5_professional CVs of the SB members.pdf5/ professional CVs of the Supervisory Board members
6_życiorysy zawodowe członków Zarządu.pdf6/ życiorysy zawodowe członków Zarządu
6_professional CVs of the MB members.pdf6/ professional CVs of the Management Board members

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Bank Millennium S.A.

Date: 24 March 2021

Current Report No. 12/2021

SUBJECT: Contents of resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Bank Millennium S.A. on 24 March 2021, constitution of the Supervisory Board of the new term of office and appointment of the Management Board of the new term of office

The Management Board of Bank Millennium S.A. ("Bank") shall deliver, in attachment hereto, the text of the resolutions passed by the Ordinary General Meeting of the Bank on 24 March 2021 ("GM"), together with the attachments.

By Resolutions Nos. 30-41 of the GM, the following persons were appointed to the Supervisory Board for a new three-year term of office:

1. Nuno Manuel da Silva Amado

2. Miguel de Campos Pereira de Bragança

3. Olga Grygier-Siddons

4. Anna Jakubowski

5. Grzegorz Jędrys

6. Bogusław Kott

7. Alojzy Nowak

8. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha

9. Miguel Maya Dias Pinheiro

10. Dariusz Rosati

11. Beata Stelmach

12. Lingjiang Xu

The above-mentioned persons are not engaged in any activities competitive to the Bank, either as shareholders or participants in competitive companies or as members of the governing bodies of such companies. The newly appointed members of the Bank's Supervisory Board are not listed in the register of insolvent debtors. Information about the education, qualifications and professional career of the Supervisory Board members is contained in professional CVs enclosed to this report.

Objections were filed to the minutes of the GM, regarding resolutions nos: 26, 28 and 30-41.

Furthermore, the Bank's Management Board informs that on 24 March 2021, a meeting of the Bank's Supervisory Board appointed by the GM was also held. The Supervisory Board constituted by appointing Mr Bogusław Kott as Chairman of the Supervisory Board, Mr Nuno Manuel da Silva Amado as Deputy Chairman of the Supervisory Board, Mr Dariusz Rosati as Deputy Chairman and Secretary of the Supervisory Board.

The Supervisory Board determined that the Management Board of the Bank for the new three-year term of office shall comprise 7 persons and appointed as of March 24, 2021 Mr Joao Bras Jorge as President of the Management Board, Mr Fernando Bicho as Vice-President of the Management Board, and Mr Wojciech Haase, Mr Andrzej Glinski, Mr. Wojciech Rybak, Mr Antonio Pinto Junior and Mr Jarosław Hermann - as members of the Management Board.

The above-mentioned persons are not engaged in any activities competitive to the Bank, either as shareholders or participants in competitive companies or as members of the governing bodies of such companies. The newly appointed members of the Bank's Management Board are not listed in the register of insolvent debtors. Information about the education, qualifications and professional career of the Management Board members is contained in professional CVs enclosed to this report.

Enclosures to the report:

1/ resolutions adopted by the GM

2/ appendix to resolution no. 26 of the GM

3/ attachment to resolution no. 27 of the GM

4/ attachment to resolution no. 28 of the GM

5/ professional CVs of the Supervisory Board members

6/ professional CVs of the Management Board members

LEGAL BASE:

§ 5 point 5 and § 19 item 1 point 6 and 9 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.


BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)BANK MILLENNIUM S.A.
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)02-593
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)Stanisława Żaryna
2A(ulica)
(numer)0 801 331 331
022 598 10 58(telefon)

(fax)ir@bankmillennium.pl
www.millenet.pl(e-mail)

(www)526-021-29-31
001379728(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-24Fernando BichoWiceprezes Zarządu BankuFernando BichoESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk