• Odbierz prezent
BANK MILLENNIUM S.A.: raport finansowy (2021-10-26 07:03)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-07-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-10-26
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-593WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stanisława Żaryna2A
(ulica)(numer)
0 801 331 331022 598 10 58
(telefon)(fax)
ir@bankmillennium.plwww.millenet.pl
(e-mail)(www)
526-021-29-31001379728
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze2 036 3062 461 336446 705554 105
Przychody z tytułu opłat i prowizji751 746706 868164 911159 133
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym-593 882313 296-130 28070 530
Wynik finansowy po opodatkowaniu-822 956131 870-180 53229 687
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy-1 108 838283 683-243 24663 864
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 611 5562 481 872792 269558 728
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-821 685-4 042 554-180 253-910 075
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-127 043-779 958-27 869-175 587
Przepływy pieniężne netto, razem2 662 828-2 340 640584 146-526 934
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,680,11-0,150,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą-0,680,11-0,150,02
Aktywa razem103 791 48097 322 78522 403 13421 089 275
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych529 4451 057 652114 279229 187
Zobowiązania wobec klientów90 250 05381 510 54019 480 25117 662 854
Kapitał własny7 978 7649 090 9761 722 1961 969 961
Kapitał zakładowy1 213 1171 213 117261 848262 875
Liczba akcji (w szt.)1 213 116 7771 213 116 7771 213 116 7771 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)6,587,491,421,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję6,587,491,421,62
Współczynnik wypłacalności18,17%19,49%18,17%19,49%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda----

Porównawcze dane bilansowe zaprezentowano, zgodnie z wymogami MSSF, wg stanu na dzień 31.12.2020.

Pozostałe dane porównawcze prezentowane są za okres od 1.01.2020 do 30.09.2020.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
MILLENNIUM_3Q2021_PL.pdfRaport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za III kwartał 2021
MILLENNIUM_3Q2021_EN.pdfRaport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za III kwartał 2021 - English version

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-25
Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu
2021-10-25
Fernando Bicho
Wiceprezes Zarządu
2021-10-25
Wojciech Haase
Członek Zarządu
2021-10-25
Andrzej Gliński
Członek Zarządu
2021-10-25
Wojciech Rybak
Członek Zarządu
2021-10-25
Antonio Pinto Junior
Członek Zarządu
2021-10-25
Jarosław Hermann
Członek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk