• Odbierz prezent
BANK MILLENNIUM S.A.: raport finansowy (2021-02-22 20:05)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanków
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-02-22
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-593WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stanisława Żaryna2A
(ulica)(numer)
0 801 331 331022 598 10 58
(telefon)(fax)
ir@bankmillennium.plwww.millenet.pl
(e-mail)(www)
526-021-29-31001379728
(NIP)(REGON)
259400OFDZ9KPZEO8K780000010186
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze3 092 119,003 374 836,00691 100,00784 517,00

Przychody z tytułu opłat i prowizji947 414,00899 887,00211 750,00209 188,00

Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym210 935,00835 343,0047 145,00194 185,00

Wynik finansowy po opodatkowaniu22 817,00560 732,005 100,00130 348,00

Całkowite dochody za okres sprawozdawczy152 581,00557 133,0034 102,00129 512,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 137 601,00-570 674,00-701 265,00-132 659,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 035 786,00-912 588,00455 006,00-212 141,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 064 540,00715 363,00-237 929,00166 294,00

Przepływy pieniężne netto, razem-2 166 355,00-767 899,00-484 188,00-178 506,00

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,020,460,000,11

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,020,460,000,11

Aktywa razem97 771 785,0097 916 394,0021 186 570,0022 993 165,00

Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych1 057 652,001 578 848,00229 187,00370 752,00

Zobowiązania wobec klientów81 510 540,0081 454 765,0017 662 854,0019 127 572,00

Kapitał własny9 090 976,008 941 519,001 969 961,002 099 687,00

Kapitał zakładowy1 213 117,001 213 117,00262 875,00284 870,00

Liczba akcji (w szt.)1 213 116 777,001 213 116 777,001 213 116 777,001 213 116 777,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)7,497,371,621,73

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję7,497,371,621,73

Współczynnik wypłacalności19,4920,0919,4920,09

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda0,000,000,000,00


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

1_RaportZarząduMillennium2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy

1_RaportZarząduMillennium2020.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy - podpisy

2_grupamillennium-2020-12-31.zipRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

2_grupamillennium-2020-12-31.zip.XAdESRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy - podpisy

3_SprawozdanienatematinformacjiniefinansowychBankuMillenniumiGrupyBankuMillenniumza2020rok.xhtmlSprawozdanie informacji niefinansowych Banku i Grupy

3_SprawozdanienatematinformacjiniefinansowychBankuMillenniumiGrupyBankuMillenniumza2020rok.xhtml.XAdESSprawozdanie informacji niefinansowych Banku i Grupy - podpisy

4_OświadczenieRadyNadzorczejdoraportówrocznych_pkt7_8.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej (audyt)

5_OświadczenieRadyNadzorczejdoraportówrocznych_pkt14_12.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej (sprawozdania)

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta dla Grupy

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtml.xadesSprawozdanie biegłego rewidenta dla Grupy - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk