• Odbierz prezent
BANK MILLENNIUM S.A.: raport finansowy (2021-02-22 19:42)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanków
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-02-22
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-593WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stanisława Żaryna2A
(ulica)(numer)
0 801 331 331022 598 10 58
(telefon)(fax)
ir@bankmillennium.plwww.millenet.pl
(e-mail)(www)
526-021-29-31001379728
(NIP)(REGON)
259400OFDZ9KPZEO8K780000010186
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze2 989 729,002 982 260,00668 215,00693 259,00

Przychody z tytułu opłat i prowizji809 267,00745 358,00180 874,00173 267,00

Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym193 716,00867 942,0043 296,00201 763,00

Wynik finansowy po opodatkowaniu18 579,00600 683,004 153,00139 635,00

Całkowite dochody za okres sprawozdawczy148 740,00594 074,0033 244,00138 099,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 331 136,00-693 707,00-744 521,00-161 260,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 952 784,00-799 002,00436 454,00-185 737,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-788 003,00724 810,00-176 121,00168 490,00

Przepływy pieniężne netto, razem-2 166 355,00-767 899,00-484 188,00-178 506,00

Aktywa razem97 015 626,0096 685 240,0021 022 715,0022 704 060,00

Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych563 882,00849 452,00122 190,00199 472,00

Zobowiązania wobec klientów81 832 471,0081 637 517,0017 732 615,0019 170 487,00

Kapitał własny8 835 703,008 690 087,001 914 645,002 040 645,00

Kapitał zakładowy1 213 117,001 213 117,00262 875,00284 870,00

Liczba akcji (w szt.)1 213 116 777,001 213 116 777,001 213 116 777,001 213 116 777,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)7,287,161,581,68

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję7,287,161,581,68

Współczynnik wypłacalności (%)19,1620,0019,1620,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda0,000,000,000,00


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

1_RaportZarząduMillennium2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy

1_RaportZarząduMillennium2020.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy - podpisy

2_BANKMILLENNIUM_JSF_2020_PL.xhtmlRoczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku

2_BANKMILLENNIUM_JSF_2020_PL.xhtml.XAdESRoczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku - podpisy

3_SprawozdanienatematinformacjiniefinansowychBankuMillenniumiGrupyBankuMillenniumza2020rok.xhtmlSprawozdanie informacji niefinansowych Banku i Grupy

3_SprawozdanienatematinformacjiniefinansowychBankuMillenniumiGrupyBankuMillenniumza2020rok.xhtml.XAdESSprawozdanie informacji niefinansowych Banku i Grupy - podpisy

4_OświadczenieRadyNadzorczejdoraportówrocznych_pkt7_8.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej (audyt)

5_OświadczenieRadyNadzorczejdoraportówrocznych_pkt14_12.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej (sprawozdania)

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta dla Banku

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.xhtml.xadesSprawozdanie biegłego rewidenta dla Banku - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk