• Odbierz prezent
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO: Zakończenie subskrypcji obligacji serii 8 na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o łącznej wartości nominalnej 400.000.000  USD wyemitowanych w ramach programu EMTN (2021-10-26 17:35)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Temat
Zakończenie subskrypcji obligacji serii 8 na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o łącznej wartości nominalnej 400.000.000 USD wyemitowanych w ramach programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).
Treść raportu:
W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii 8 wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji do kwoty 15.000.000.000 EUR („Program EMTN”) oraz zamiarem wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („Bank”) podaje informacje o:
1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 21 października 2021 r.,
data zakończenia: 21 października 2021 r.,
2) dacie przydziału papierów wartościowych: 21 października 2021 r.,
3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 4 000 sztuk,
4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: euroobligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 0%,
5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 4 000 sztuk,
6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4 000 sztuk,
7) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,712% wartości nominalnej,
8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych
transzach: 1,
9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
w poszczególnych transzach: 1,
10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
nie dotyczy,
11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 398.848.000 USD (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy dolarów amerykańskich), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 21 października 2021 r. stanowi równowartość 1.573.415.475,20 PLN (słownie: jeden miliard pięćset siedemdziesiąt trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 20/100),
12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni
tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,
13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym
po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,
14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem
na rachunek Banku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

2021-10-26
Subject: Closing of subscription of bonds series 8 for the benefit of the Covid-19 Response Fund with total nominal value of USD 400,000,000 issued under the EMTN programme
Current report No. 19/2021

Legal basis: Art. 56.1.2 Act on public offer; § 16 Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a non-member state may be recognized (current report)

Due to the closing of subscription for series 8 bonds issued under the Euro Medium Term Note Programme of up to EUR 15,000,000,000 (the "EMTN Programme") and the intention to introduce
the bonds to trading on the regulated market in Luxembourg, Bank Gospodarstwa Krajowego
with its registered office in Warsaw (the "Bank") hereby provides information on:

1) subscription opening and closing date: opening date: 21 October 2021, closing date: 21 October 2021,

2) securities allocation date: 21 October 2021,

3) the number of securities covered by the subscription: 4 000,

4) reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated bonds was lower than the number of subscribed bonds: Eurobonds were to be issued in one tranche with a reduction rate of 0%,

5) the number of securities for which subscriptions were made: 4 000,

6) the number of securities which were allocated within the subscription: 4 000,

7) the subscription price of the securities: 99.712% of the principal amount,

8) the number of persons who subscribed the securities in specific tranches: 1,

9) the number of persons to whom the securities were allocated within the subscription in specific tranches: 1,

10) the name of underwriters who acquired the securities under an underwriting agreement, the number acquires securities; the actual price of one security being the issue price less the underwriting commission: N/A,

11) the aggregate principal amount of subscription, i.e. the product of number of securities under the offering and the issue price: USD 398,848,000 (in words: three hundred ninety eight million eight hundred forty eight thousand American dollar) which is equal to PLN 1,573,415,475.20 (in words: one billion five hundred seventy three million four hundred fifteen thousand four hundred seventy five zloty 20/100) according to the average NBP fixed rate as of 21 October 2021,

12) the total costs which were recognised as the issuance costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance,

13) the average cost of subscription per one security: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance,

14) the way of payment for securities to be acquired: the payment will be made by a wire transfer to the Bank’s account.
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
(pełna nazwa emitenta)
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-955Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie7
(ulica)(numer)
022/ 475 60 12022/ 475 92 16
(telefon)(fax)
SekretariatDIFO@bgk.plbgk.pl
(e-mail)(www)
525 00 12 372000017319
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-26Robert ZimaDyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania
2021-10-26Jacek KubikDyrektor Departamentu Skarbu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk