• Odbierz prezent
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO: Zakończenie subskrypcji obligacji serii 10 na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowanych w ramach programu EMTN (2022-05-27 17:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Temat
Zakończenie subskrypcji obligacji serii 10 na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowanych w ramach programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
§ 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).
Treść raportu:
W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii 10 wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji do kwoty 15.000.000.000 EUR („Program EMTN”) oraz zamiarem wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („Bank”) podaje informacje o:
1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 24 maja 2022 r.,
data zakończenia: 24 maja 2022 r.,
2) dacie przydziału papierów wartościowych: 24 maja 2022 r.,
3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5 000 sztuk,
4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 12,2%,
5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 5 694 sztuk,
6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5 000 sztuk,
7) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,417% wartości nominalnej,
8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych
transzach: 44,
9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
w poszczególnych transzach: 43,
10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
nie dotyczy,
11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 497.085.000 EUR (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy euro ), co, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 24 maja 2022 r., stanowi równowartość 2.291.909.809,50 PLN (słownie: dwa miliardy dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych 50/100),
12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni
tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,
13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,
14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem
na rachunek Banku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

2022-05-27
Subject: Closing of subscription of bonds series 10 for the benefit of the National Road Fund with total nominal value of EUR 500,000,000 issued under the EMTN programme
Current report No. 10/2022

Legal basis: Art. 56.1.2 Act on public offer; § 16 Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on
current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a non-member state may be recognized (current report)

Due to the closing of subscription for series 10 bonds issued under the Euro Medium Term Note Programme of up to EUR 15,000,000,000 (the "EMTN Programme") and the intention to introduce
the bonds to trading on the regulated market in Luxembourg, Bank Gospodarstwa Krajowego
with its registered office in Warsaw (the "Bank") hereby provides information on:

1) subscription opening and closing date: opening date: 24 May 2022, closing date: 24 May 2022,

2) securities allocation date: 24 May 2022,

3) the number of securities covered by the subscription: 5 000,

4) reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated bonds was lower than the number of subscribed bonds: Eurobonds were to be issued in one tranche with a reduction rate of 12.2%,

5) the number of securities for which subscriptions were made: 5 694,

6) the number of securities which were allocated within the subscription: 5 000,

7) the subscription price of the securities: 99.417% of the principal amount,

8) the number of persons who subscribed the securities in specific tranches: 44,

9) the number of persons to whom the securities were allocated within the subscription in specific tranches: 43,

10) the name of underwriters who acquired the securities under an underwriting agreement, the number acquires securities; the actual price of one security being the issue price less the underwriting commission: N/A,

11) the aggregate principal amount of subscription, i.e. the product of number of securities under the offering and the issue price: EUR 497,085,000 (in words: four hundred ninety seven million eighty five thousand euro) which is equal to PLN 2,291,909,809.50 (in words: two billion two hundred ninety one million nine hundred nine thousand eight hundred nine zloty 50/100) according to the average NBP fixed rate as of 24 May 2022,

12) the total costs which were recognised as the issuance costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance,

13) the average cost of subscription per one security: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance,

14) the way of payment for securities to be acquired: the payment will be made by a wire transfer to the Bank’s account.
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
(pełna nazwa emitenta)
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-955Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie7
(ulica)(numer)
022/ 475 60 12022/ 475 92 16
(telefon)(fax)
SekretariatDIFO@bgk.plbgk.pl
(e-mail)(www)
525 00 12 372000017319
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Mariusz MakowskiDyrektor Biura Organizacji Finansowania
2022-05-27Jacek KubikDyrektor Departamentu Skarbu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk