• Odbierz prezent
Azoty - Podsumowanie inwestycyjne i rekomendacje DM BOŚ

Wprowadziliśmy ograniczone zmiany w naszych prognozach wyników fnansowych dla Azotów i nasza 12-miesięczna wycena utrzymuje się w wysokości 45,0 zł na akcję. Tymczasem zważywszy na nieszczególne zachowanie kursu akcji Spółki w ostatnich kilku tygodniach podchodzimy bardziej optymistycznie do jej walorów i podwyższamy nasze rekomendacje: długoterminową fundamentalną do Trzymaj (poprzednio Sprzedaj), a krótkoterminową relatywną do Neutralnie (poprzednio Niedoważaj).

Pod względem fundamentalnym walory Azotów nie wydają się drogie, a bieżący kurs akcji uwzględnia liczne ryzyka. Jednocześnie uważamy, że jeszcze nie nadszedł czas, by walory Spółki przeważać biorąc pod uwagę oczekiwania raczej sabych wyników za II i III kw. br. Co więcej, w naszej ocenie na GPW można znaleźć ciekawsze okazje inwestycyjne od Azotów (przykładowo Lotos, Ciech, PKN Orlen czy nawet JSW).

 

Magazyn: Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h

Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h
Jak stać się dobrym spekulantem - szczery wywiad z Rafałem Zaorskim Historia katastrofy większej niż Amber Gold Czy dało się zarobić na debiucie spółki Ferrari  Dlaczego rynek gamingowy jest przegrzany Czy Blockchain traci impet
Czytaj

 

Pragniemy zwrócić uwagę, że w poprzednich raportach nt. Spółki podkreślaliśmy nasze obawy związane z osłabieniem dolara USD, które traktowaliśmy jako poważny czynnik ryzyka. Szczęśliwie niedawne odbicie kursu dolara do złotego USD/PLN (i jednoczesne umocnienie kursu euro do złotego EUR/PLN) jest pozytywnym sygnałem. Po pierwsze, dlatego że silny dolar USD i silne euro EUR powinny korzystnie wpłynąć na przychody Azotów, zwłaszcza w segmencie chemicznym i plastików; po drugie, z powodu pozytywnego wpływu na ceny zboża denominowane w złotych PLN i po trzecie, dlatego że powinno to stanowić zaporę dla importu nawozów jednocześnie potencjalnie wspierając premie lądowe dla nawozów.

Kurs akcji Spółki Azoty względem indeksu WIG

 

Niestety globalne ceny zbóż nadal nie sprzyjają segmentowi agro Spółki. W ostatnich 3 miesiącach IGC dokonało niewielkich zmian w swoich prognozach globalnych zbiorów pszenicy i kukurydzy w sezonie 2018/19. Ponadto oczekuje się, że utrzyma się wysoki poziom zapasów. Co więcej w ciągu ostatniego miesiąca światowe ceny pszenicy i kukurydzy (wg indeksów IGC) spadły o 5-10%.

Ceny gazu (USD/MWh) są niższe o 50% r/r i w dalszym ciągu oddziałują negatywnie. Nie dostrzegamy niestety większych szans na to, by ceny gazu w najbliższych miesiącach widocznie spadły, a wręcz przeciwnie; wydaje nam się bardziej prawdopodobne, że korzystne zachowanie cen ropy pociągnie za sobą ceny gazu na jeszcze wyższy poziom. Obawiamy się, że mieszanka wysokich kosztów surowców i niższych cen sprzedaży nawozów może okazać się silnie destrukcyjna dla wyników Spółki w nadchodzących kwartałach.

 

Oczekiwania wyników finansowych za II kw. 2018 roku Spółki Azoty

Wyniki skonsolidowane. Oczekujemy w omawianym kwartale skoryg. EBITDA na poziomie 225 mln zł w porównaniu z 296 mln zł rok temu. Zakładamy tutaj negatywny wpływ stosunkowo wysokich cen gazu i umocnienia złotego PLN względem dolara USD w połączeniu z niższymi r/r cenami i wolumenami nawozów. Prognozujemy 42 mln zł skoryg. zysk netto Spółki (134 mln zł w II kw. 2017).

Wyniki spółek zależnych. Z naszych szacunków wynika, że największy udział w skons. skorygowanej EBITDA Grupy w II kw. 2018 r. będą miały Puławy. Udział ten szacujemy na ok. 70 mln zł w porównaniu z 98 mln zł rok temu. W Policach i ZAK prognozujemy odpowiednio 45 mln zł (101 mln zł rok temu) i 40 mln zł skoryg. EBITDA (20 mln zł w II kw. 2017). Nieskonsolidowany Tarnów może zanotować ok. 50 mln zł EBITDA w porównaniu z 57 mln zł w okresie bazowym.

Azoty - najbliższe wydarzenia, katalizatory, czynniki ryzyka

Wyniki segmentów biznesowych. Prognozujemy na 40 mln zł skor. EBITDA w segmencie agro (129 mln zł w II kw. 2017) pod wpływem wyższych cen gazu, niższych r/r cen nawozów i oczekiwanego niższego poziomu wolumenu sprzedaży nawozów. Oczekujemy 70 mln zł w segmencie plastików (55 mln zł rok temu) w związku z porównywalnym do ubiegłorocznego poziomem marż i wzrostem r/r wolumenu sprzedaży PA6. Wg naszych szacunków segment chemiczny powinien wygenerować 90 mln zł skor. EBITDA w porównaniu z 71 mln zł w II kw. 2017 za sprawą wyższych wolumenów niż rok temu realizowanych przez segment.

Przepływy pieniężne. Nasza prognoza operacyjnych przepływów pieniężnych w II kw. 2018 r. wynosi ok. 110 mln zł, przy założeniu -60 mln zł negatywnych zmian na kapitale obrotowym netto.

 

Azoty - Prognozy fnansowe

Wprowadzamy ograniczone zmiany w naszych fnansowych prognozach dla Spółki. Podtrzymujemy długoterminową prognozę średniocyklicznej EBITDA w wysokości 1,35 mld zł. Zakładamy niezmiennie, że udział Puław w długoterminowej EBITDA Grupy może wynieść ok. 525 mln zł, a udział Polic i ZAK odpowiednio 300 mln zł i 200 mln zł. Nieskonsolidowany Tarnów może wygenerować 275 mln zł powtarzalnej EBITDA. Pragniemy zauważyć, że nasze prognozy nie uwzględniają na razie ani projektu gazyfkacji węgla w ZAK ani nowego zakładu produkcji propylenu w Policach (wyłączyliśmy planowane wydatki inwestycyjne na te projekty).

Azoty - najbliższe wydarzenia

 

Wycena Spółki Azoty

Nasza 12-miesięczna wycena docelowa walorów Spółki w wysokości 45,0 zł pozostaje bez zmian. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że w dalszym ciągu przypisujemy stosunkowo niewielką wagę wycenie porównawczej (zwykła praktyka w większości naszych docelowych wycen dla pokrywanych spółek), gdyż niezmiennie uważamy, że bardziej miarodajna jest wycena metodą DCF.

 

Sprawdź podstawowe pojęcia użyte w raporcie DM BOŚ.

 

Niniejszy raport został przygotowany przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ).

Zakończenie prac nad niniejszym raportem: 10 lipca 2018 r., 7:50.

Dystrybucja niniejszego raportu: 10 lipca 2018 r., 8:00.

Raport jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez frmy inwestycyjne oraz pojęć zdefniowanych na potrzeby tej dyrektywy.
Niniejszy raport stanowi rekomendację w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań kon?iktów interesów” i został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy raport nie stanowi porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fnansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Żadne informacje ani opinie wyrażone w raporcie nie stanowią zaproszenia ani oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym dokumencie. Wyrażane opinie inwestycyjne stanowią niezależne, aktualne opinie DM BOŚ. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z należytą starannością i rzetelnością. W raporcie wykorzystano publiczne źródła informacji tj. publikacje prasowe, publikacje branżowe, sprawozdania fnansowe emitenta, jego raporty bieżące oraz okresowe, a także informacje uzyskane na spotkaniach i podczas rozmów telefonicznych z przedstawicielami emitenta przed dniem wydania raportu. Wymienione źródła informacji DM BOŚ uważa za wiarygodne i dokładne, jednak nie gwarantuje ich kompletności. Wszelkie szacunki i opinie zawarte w niniejszym raporcie stanowią ocenę DM BOŚ na dzień jego wydania.
DM BOŚ jest frmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fnansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie raportu i zawartych w nim opinii inwestycyjnych oraz ich skutki. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie raportu ponoszą wyłącznie inwestorzy. Opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego użytku własnego inwestorów – klientów detalicznych i profesjonalnych DM BOŚ. Żadna część raportu nie może być rozpowszechniana, reprodukowana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody DM BOŚ. Raport ten udostępniany jest w dniu jego wydania Klientom profesjonalnym i detalicznym, na podstawie Umowy o udostępnianie rekomendacji sporządzonych przez DM BOŚ lub innej umowy zawierającej zobowiązanie DM BOŚ do udostępnienia rekomendacji na rzecz tych Klientów. Raport ten może być udostępniany innym Klientom DM BOŚ w terminach i na warunkach wskazanych przez Dyrektora DM BOŚ. Raport w skróconej wersji przekazywany jest do publicznej wiadomości nie wcześniej niż w siódmym dniu po dacie pierwszego udostępnienia.
W DM BOŚ obowiązują regulacje wewnętrzne służące aktywnemu zarządzaniu kon?iktami interesów, w których w szczególności określone zostały wewnętrzne rozwiązania organizacyjne i administracyjne oraz bariery informacyjne ustanowione w celu zapobiegania i unikania kon?iktów interesów dotyczących rekomendacji. Szczególnym środkiem organizacyjnym jest stworzenie „chińskich murów”, czyli barier informacyjnych uniemożliwiających niekontrolowany przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi lub pracownikami DM BOŚ, którymi zostały rozdzielone poszczególne jednostki organizacyjne DM BOŚ. W uzasadnionych przypadkach DM BOŚ tworzy „chińskie mury” również w związku z realizacją określonego projektu. Ewentualne kon?ikty interesów dotyczące konkretnej rekomendacji, która jest dostępna publicznie lub dla szerokiego kręgu osób, są ujawnione w rekomendacji albo w dołączonym do niej dokumencie. Osoba (osoby) sporządzające niniejszy raport otrzymują wynagrodzenie zmienne zależne pośrednio od wyników fnansowych DM BOŚ, które z kolei zależą – między innymi – od wyniku osiągniętego ze świadczenia usług maklerskich. DM BOŚ wysyła raporty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępnia je za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ, zgodnie z dyspozycją odbioru złożoną przez Klienta we właściwej umowie świadczenia usług maklerskich.
DM BOŚ SA nie posiada długiej/krótkiej pozycji netto przekraczającej 0,5% w kapitale podstawowym emitenta łącznie dla wymienionych spółek.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy DM BOŚ S.A. świadczył usługi maklerskie na TGE na rzecz PKN Orlen i otrzymywał wynagrodzenie z tego tytułu. DM BOŚ S.A. jest animatorem rynku dla akcji i kontraktów terminowych PKN Orlen.

Poza wyżej wymienionymi przypadkami, pomiędzy DM BOŚ, analitykiem/analitykami przygotowującymi niniejszy raport a emitentem/emitentami papierów wartościowych, których dotyczy niniejszy raport nie występują jakiekolwiek powiązania oraz okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywność Rekomendacji, z uwzględnieniem interesów lub kon?iktów interesów, z ich strony lub ze strony jakiejkolwiek osoby fzycznej lub prawnej, dotyczących instrumentu fnansowego lub emitenta. DM BOŚ nie zawarł z analizowaną spółką/spółkami umów o prowadzenie usług w postaci sporządzania rekomendacji. Niniejszy raport nie został przekazany analizowanej spółce przed jego rozpowszechnieniem do Klientów.

Niniejsze opracowanie stanowi tłumaczenie pełnej lub skróconej wersji raportu, który sporządzono w języku angielskim. W razie rozbieżności językowych rozstrzyga wersja angielska. Historię rekomendacji oraz rozkład rekomendacji zawiera pełna wersja raportu w języku angielskim dostępna na stronie www.bossa.pl

 

Notowania: USDPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/USDPLN/

DM BOŚ

Polskie biuro maklerskie założone w 1995 przez Bank Ochrony Środowiska. Siedziba i centrala DM BOŚ znajduje się w Warszawie, a oddziały terenowe – w 18 miastach Polski

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk