• Odbierz prezent
AUTO PARTNER S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 (2021-03-15 12:01)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
AUTO PARTNER S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Auto Partner S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 marca 2021 r. podjął uchwałę w przedmiocie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dot. wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020.
Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 13 062 000 złotych (słownie: trzynaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) tj. po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję.
Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Dokładna wartość zysku netto za rok obrotowy 2020 zostanie wskazana w jednostkowym raporcie rocznym, który zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 31 marca 2021 r.
Rekomendując powyższy podział zysku, Zarząd bierze pod uwagę konieczne nakłady na realizację celów strategicznych Spółki w kolejnych latach.
Wniosek w sprawie podziału zysku zgodny z założeniami, o których mowa powyżej zostanie przedstawiony do oceny Radzie Nadzorczej Emitenta na jej najbliższym posiedzeniu.
Podejmując uchwałę w powyższym zakresie, Walne Zgromadzenie Emitenta określi dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AUTO PARTNER S.A.Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-150Bieruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ekonomiczna20
(ulica)(numer)
+48 32 325 15 00+48 32 325 15 20
(telefon)(fax)
zarzad@autoapartner.comwww.autopartner.com
(e-mail)(www)
6340011017276249079
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Andrzej Manowski Wiceprezes Zarządu
2021-03-15Piotr Janta Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk