• Odbierz prezent
AUTO PARTNER S.A.: raport finansowy (2021-03-31 17:12)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AUTO PARTNER S.A.Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
43-150Bieruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ekonomiczna20
(ulica)(numer)
+48 32 325 15 00+48 32 325 15 20
(telefon)(fax)
zarzad@autoapartner.comwww.autopartner.com
(e-mail)(www)
6340011017276249079
(NIP)(REGON)
259400NXH0FT0MF6PV210000291327
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt spółka z ograniczona odpwoeidzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody ze sprzedaży 1 670 441,001 479 373,00373 350,00343 896,00

Zysk/strata brutto na sprzedaży476 879,00386 900,00106 584,0089 939,00

Zysk/strata na działalności operacyjnej150 282,0083 775,0033 589,0019 474,00

Zysk/strata brutto138 343,0074 236,0030 920,0017 257,00

Zysk/strata netto 110 982,0058 714,0024 805,0013 649,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej127 902,0015 337,0028 587,003 565,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 271,00-13 090,00-2 296,00-3 043,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-122 372,001 853,00-27 351,00431,00

Przepływy pieniężne netto razem-4 741,004 100,00-1 060,00953,00

Zysk na jedną akcję zwykłą [w PLN/w EUR]0,850,450,190,10

Aktywa razem789 953,00748 609,00171 178,00175 792,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania307 026,00376 412,0066 531,0088 391,00

Zobowiązania długoterminowe90 926,00156 413,0019 703,0036 730,00

Zobowiązania krótkoterminowe216 100,00219 999,0046 828,0051 661,00

Kapitał własny482 927,00372 197,00104 647,0087 401,00

Kapitał zakładowy13 062,0013 062,002 830,003 067,00

Liczba akcji [w szt.]130 620 000,00130 620 000,00Wartość księgowa na jedną akcję [w PLN/w EUR] 3,702,850,800,68
Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1 EURO = 4.6148 zł oraz na 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1 EURO = 4.2585 zł. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku odpowiednio 1 EURO = 4.4742 zł oraz 1 EURO = 4.3018 zł.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

List Prezesa Zarządu.xhtmlList Prezesa Zarządu

List Prezesa Zarządu.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu podpis

Oświadczenia Zarządu do sprawozdania skonsolidowanego.xhtmlOświadczenie Zarządu do Sprawozdania Skonsolidowanego

Oświadczenia Zarządu do sprawozdania skonsolidowanego.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu do Sprawozdania Skonsolidowanego podpis

Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej

Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej.xhtml.xadesInformacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej podpis

Oświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotycżące Komitetu Audytu

Ocena Rady Nadzorczej.xhtmlOcena Rady Nadzorczej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.zipSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.xhtml.XAdESSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe podpis

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki oraz Grupy.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kpaitałowej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki oraz Grupy.xhtml.xades.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kpaitałowej podpis

APR_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtmlSprawozdanie Audytora z badania Skonsolidowanego Sprawozdania

APR_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xadesSprawozdanie Audytora z badania Skonsolidowanego Sprawozdania podpis

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml.xades.XAdESSprawozdanie na temat informacji niefinansowych podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk