• Odbierz prezent
AUTO PARTNER S.A.: raport finansowy (2021-03-31 17:10)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AUTO PARTNER S.A.Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
43-150Bieruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ekonomiczna20
(ulica)(numer)
+48 32 325 15 00+48 32 325 15 20
(telefon)(fax)
zarzad@autoapartner.comwww.autopartner.com
(e-mail)(www)
6340011017276249079
(NIP)(REGON)
259400NXH0FT0MF6PV210000291327
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. z siedziba w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody ze sprzedaży 1 673 017,001 479 075,00373 925,00343 827,00

Zysk/strata brutto na sprzedaży456 629,00366 301,00102 058,0085 151,00

Zysk/strata na działalności operacyjnej136 064,0069 654,0030 411,0016 192,00

Zysk/strata brutto143 972,0078 347,0032 178,0018 213,00

Zysk/strata netto 116 064,0062 593,0025 941,0014 550,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej126 503,0013 928,0028 274,003 238,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 650,00-12 904,00-2 157,00-3 000,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-126 519,002 577,00-28 277,00599,00

Przepływy pieniężne netto razem-9 666,003 601,00-2 160,00837,00

Zysk na jedną akcję zwykłą [w PLN/w EUR]0,890,480,200,11

Aktywa razem797 362,00761 492,00172 784,00178 817,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania294 017,00374 211,0063 712,0087 874,00

Zobowiązania długoterminowe93 640,00158 732,0020 291,0037 274,00

Zobowiązania krótkoterminowe200 377,00215 479,0043 421,0050 600,00

Kapitał własny503 345,00387 281,00109 072,0090 943,00

Kapitał zakładowy13 062,0013 062,002 830,003 067,00

Liczba akcji [w szt.]130 620 000,00130 620 000,00Wartość księgowa na jedną akcję [w PLN/w EUR] 3,852,960,840,70
Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1 EURO = 4.6148 zł oraz na 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1 EURO = 4.2585 zł. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku
odpowiednio 1 EURO = 4.4742 zł oraz 1 EURO = 4.3018 zł.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

List Prezesa Zarządu.xhtmlList Prezesa Zarządu

List Prezesa Zarządu.xhtml.xadeslist Prezesa Zarządu podpis

Oświadczenia Zarządu do sprawozdania jednostkowego.xhtmlOświadczenie Zarządu do Sprawozdania Jednostkowego

Oświadczenia Zarządu do sprawozdania jednostkowego.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu do Sprawozdania Jednostkowego podpis

Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej

Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej.xhtml.xadesInformacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej podpis

Oświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczace Komitetu Audyti

Ocena Rady Nadzorczej.xhtmlOcena Rady Nadzorczej

Jednostkowe sprawozdanie finansowe.xhtmlJednostkowe Sprawozdnaie Finansowe

Jednostkowe sprawozdanie finansowe.xhtml.XAdESJednostkowe Sprawozdnaie Finansowe podpis

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki oraz Grupy.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki oraz Grupy.xhtml.xades.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej

APR_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtmlSprawozdanie Audytora z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego

APR_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xadesSprawozdanie Audytora z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego podpis

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml.xades.XAdESSprawozdanie na temat informacji niefinansowych podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk