• Odbierz prezent
ATREM S.A.: raport finansowy (2022-05-27 17:02)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2022
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Kościeleckich3
(ulica)(numer)
+48 61 640 65 00+48 61 640 65 25
(telefon)(fax)
atrem@atrem.plwww.atrem.pl
(e-mail)(www)
777 24 28 084639688384
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody za sprzedaży32 52416 7327 0323 651
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej1 278(907)276(198)
Zysk/ (strata) brutto985(1 274)213(278)
Zysk/ (strata) netto z działalności kontynuowanej190(1 675)41(365)
Zysk/ (strata) netto z działalności zaniechanej0000
Zysk/ (strata) netto 190(1 675)41(365)
Zysk/ (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej0,10(0,18)0,02(0,04)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej0,10(0,18)0,02(0,04)
Zysk/ (strata) na jedną akcję z działalności zaniechanej0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności zaniechanej0,000,000,000,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 221)6 130(1 129)1 338
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 906)(3 259)(844)(711)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej6 436(2 803)1 391(612)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(2 691)68(582)15
Aktywa 130 800101 03228 11421 966
Zobowiązania długoterminowe5 2175 1191 1211 113
Zobowiązania krótkoterminowe86 65757 17718 62612 431
Kapitał własny 38 92638 7368 3678 422

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skrócone śródroczne Sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31.03.2022 roku.pdfSprawozdanie finansowe Atrem S.A. za I kwartał 2022 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności ATREM S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022 roku.pdfSprawozdanie zarządu z działalności Atrem S.A. w I kwartale 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27

Andrzej Goławski

Prezes Zarządu
2022-05-27

Przemysław Szmyt

Wiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk