• Odbierz prezent
ATREM S.A.: raport finansowy (2021-03-20 00:02)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-19
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Kościeleckich3
(ulica)(numer)
+48 61 640 65 00+48 61 640 65 25
(telefon)(fax)
atrem@atrem.plwww.atrem.pl
(e-mail)(www)
777 24 28 084639688384
(NIP)(REGON)
259400CGG9W2J9CI7T820000295677
(LEI) (KRS)
inLAND Audit Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży86 417,00115 637,0019 386,0026 881,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 019,00-6 815,00229,00-1 584,00
Zysk (strata) brutto294,00-7 617,0066,00-1 771,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej2 380,00-7 366,00534,00-1 712,00
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej-64,00-580,00-14,00-135,00
Zysk (strata) netto2 316,00-7 946,00520,00-1 847,00
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej0,26-0,800,06-0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności
kontynuowanej
0,26-0,800,06-0,19
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności zaniechanej-0,01-0,060,00-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności zaniechanej-0,01-0,060,00-0,01
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej2 243,00-12 238,00503,00-2 845,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 959,00-213,00-664,00-50,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-353,008 210,00-79,001 909,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-1 069,00-4 241,00-240,00-986,00
Aktywa80 514,0078 150,0017 447,0018 352,00
Zobowiązania długoterminowe2 031,002 977,00440,00699,00
Zobowiązania krótkoterminowe46 495,0045 501,0010 075,0010 685,00
Kapitał własny31 988,0029 672,006 932,006 968,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie_finansowe_ATREM_2020.xhtmlSprawozdanie finansowe Atrem za 2020 rok
Sprawozdanie_finansowe_ATREM_2020.xhtml.XAdES
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalności_ATREM S.A._za_rok_zakonczony_dnia_31.12.2020.xhtmlSprawozdanie zarządu
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalności_ATREM S.A._za_rok_zakonczony_dnia_31.12.2020.xhtml.XAdES
List_Zarządu_ATREM.xhtmlList zarządu
List_Zarządu_ATREM.xhtml.XAdES
Oswiadczenie_Zarzadu_ATREM.xhtmlOświadczenie zarządu
Oswiadczenie_Zarzadu_ATREM.xhtml.XAdES
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdania.xhtmlOświadczenie RN - sprawozdanie
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.xhtmlOświadczenie RN - KA
20 ATREM_Sprawozdanie z badania.xhtmlSprawozdanie z badania
20 ATREM_Sprawozdanie z badania.T.xhtml.xades

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk