• Odbierz prezent
ATLAS ESTATES LTD: Zmiana znaczącej umowy (2021-04-21 12:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Zmiana znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Zmiana znaczącej umowy

Spółka Atlas Estates Limited (dalej „Spółka”) zawiadamia że dnia 21 kwietnia 2021 roku podpisała ze
spółką Atlas Management Company Limited z siedzibą na Guernsey (dalej „Zarządca”) ugodę
(„Ugoda”) dotyczącą umowy zarządzania nieruchomościami z dnia 24 lutego 2006 r. („Umowa
Zarządzania Nieruchomościami”). Umowa Zarządzania Nieruchomościami jest uznawana za umowę
znaczącą dla Spółki. Spółka i Zarządca są dalej łącznie zwani „Stronami”.

W Ugodzie Strony postanowiły o zmniejszeniu o kwotę 10.000.000 Euro zaległego wynagrodzenia za
wynik należnego Zarządcy za lata 2018 i 2017. W konsekwencji na dzień 31 grudnia 2020 r. całkowite
wynagrodzenie Zarządcy na podstawie Umowy Zarządzania Nieruchomościami wynosi 2.254.010,09
Euro.

Ugoda obejmuje ostateczne uregulowanie wszystkich roszczeń Spółki i Zarządcy wynikających z
Umowy Zarządzania Nieruchomościami związanych z corocznym wynagrodzeniem za wynik do końca
roku 2020. Obie Strony zachowują swoje argumenty w odniesieniu do wszelkich przyszłych wyliczeń
wynagrodzenia za wynik.

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)
oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
PlikOpis
Raport bieżący nr 3 Zawiadomienie o zmianie znaczącej umowy.pdfRaport bieżący nr 3/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.
Current report no3 Change of significant agreement.pdfCurrent report no. 3/2021 dated 21 April 2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 3/2021 dated 21 April 2021

Change of the significant agreement

Atlas Estates Limited (the “Company”) hereby announces that on 21 April 2021 the Company signed

with its manager - Atlas Management Company Limited with its registered seat in Guernsey (the

“Manager”) a settlement agreement (the “Settlement Agreement”) related to the property management

agreement of 24 February 2006 (the “PMA”). PMA is considered a significant agreement for the

Company. The Company and the Manager are jointly referred to as the “Parties”.

In the Settlement Agreement the Parties agreed to decrease outstanding performance fees due to the

Manager for years of 2018 and 2017 by EUR 10,000,000. As a result the updated total remuneration of

the Manager under the PMA will amount to EUR 2,254,010.09 as of 31 December 2020.

The Settlement Agreement includes final settlement of all claims of the Company and the Manager

under the PMA with regards to the annual performance fee calculations up until the end of year 2020.

Both Parties retain their arguments with regards to any future performance fees calculations.

Legal basis:
Article 17 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the

Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive

2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,

2003/125/EC and 2004/72/EC

ATLAS ESTATES LIMITED
(pełna nazwa emitenta)
ATLAS ESTATES LTDDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
GY1 1WDSt. Peter Port, Guernsey
(kod pocztowy)(miejscowość)
3rd Floor, 1 Le Truchot
(ulica)(numer)
+44 _0_ 1481 749 360 +44 _0_ 1481 740 054
(telefon)(fax)
InvestorRelations@AtlasEstates.comwww.atlasestates.com
(e-mail)(www)
N/AN/A
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-21Mark Chasey
Director
2021-04-21Andrew FoxDirector
2021-04-21Guy IndigDirector

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk