• Odbierz prezent
ATLAS ESTATES LTD: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2022 r. (2022-06-23 14:28)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2022
Data sporządzenia:2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Raport Bieżący nr 10/2022 z dnia 23.06.2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2022 r.

Działając zgodnie z art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited („Spółka”) przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2022 r., na którym to Zgromadzeniu było wykonywanych 46.796.164 głosów z posiadanych akcji.
lp.

Nazwa akcjonariusza (posiadającego co najmniej 5% głosów na NWZ z dnia 20 czerwca 2022 roku)
Liczba posiadanych akcji

Procentowy udział posiadanych akcji w ogólnej liczbie akcji posiadających prawo głosu1
Liczba akcji z których było wykonywane prawo głosu na NWZ
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ (w stosunku do głosów tam wykonywanych)
1.
Atlas International Holdings Limited
6.461.425
13,79%
6.461.425
13,81%
2.
Euroclear Nominees Limited
40.329.959
86,08%
40.329.959
86,18%
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Atlas Management Company Limited
Ziv Zviel
Tel: +48 (0) 22 208 07 00

Maitland Administration (Guernsey) Limited
Elaine Smeja, Aimee Gontier
Tel: +44 (0) 1481 749360

1 Wszelkie odniesienia w niniejszym raporcie bieżącym do "ogólnej liczby akcji posiadających prawo głosu" dotyczą praw głosu reprezentowanych przez wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki, które mogą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. praw głosu z 46,852,014 akcji, co oznacza, że nie obejmują one praw głosu reprezentowanych przez 3,470,000 akcji posiadanych przez Spółkę jako akcje własne, których zgodnie z postanowieniami sekcji 326(4)(a) Ustawy o Spółkach (Guernsey) z 2008 r., z późniejszymi zmianami, Spółka nie może wykonywać.

Podstawa prawna: art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami)
Załączniki
PlikOpis
Raport bieżący nr 10 Wykaz akcjonariuszy 2022 06 23 PL.pdfRaport Bieżący nr 10/2022 z dnia 23.06.2022
Current report no 10_Voting rights 2022 06 23 ENG.pdfCurrent Report no. 10/2022 dated 23.06.2022
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report no. 10/2022 dated 23.06.2022

List of the shareholders possessing at least 5% of the votes on the Extraordinary General Meeting dated 20 June 2022.

Pursuant to Article 70 point 3 of Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies dated 29 July 2005 the Board of Directors of Atlas Estates Limited (the “Company”) hereby announce the list of the shareholders who possessed at least 5% of the votes at the Extraordinary General Meeting held on 20 June 2022 at which a total of 46,796,164 votes were cast.

No.

Name of the shareholder (possessing more than 5% of votes on EGM dated 20 June 2022)

Total number of shares held

Number of shares held (as a percentage of the Company’s total voting rights1)

Number of votes cast on the day

Number of votes cast (as a percentage of total votes cast at EGM)

1.

Atlas International Holdings Limited

6,461,425

13.79%

6,461,425

13.81%

2.

Euroclear Nominees Limited

40,329,959

86.08%

40,329,959

86.18%

Further information, please contact:

Atlas Management Company Limited

Ziv Zviel Tel + 48 (0) 22 208 07 00

Maitland Administration (Guernsey) Limited

Elaine Smeja, Aimee Gontier Tel +44 (0) 1481 749360

1 All references in this current report to the “total voting rights” apply to the voting rights attaching to all existing shares in the share capital of the Company which may be exercised in accordance with the applicable provisions of the law, i.e. voting rights attaching to 46,852,014 shares, meaning that they exclude the voting rights represented by 3,470,000 shares held by the Company as treasury shares, which in accordance with the provisions of section 326(4)(a) of the Companies (Guernsey) Law, 2008, as amended, the Company may not exercise.

Legal basis: Article 70 point 3 of Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies dated 29 July 2005 (Dz. U. nr 184 poz. 1539 with amendments)

ATLAS ESTATES LIMITED
(pełna nazwa emitenta)
ATLAS ESTATES LTDDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
GY1 1WDSt. Peter Port, Guernsey
(kod pocztowy)(miejscowość)
3rd Floor, 1 Le Truchot
(ulica)(numer)
+44 _0_ 1481 749 360+44 _0_ 1481 740 054
(telefon)(fax)
InvestorRelations@AtlasEstates.comwww.atlasestates.com
(e-mail)(www)
N/AN/A
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-23Guy Indig
Director
2022-06-23Mark Chasey Director

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk