• Odbierz prezent
ATLAS ESTATES LTD: Informacja o Zgromadzeniu Akcjonariuszy (2021-03-26 15:42)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia:2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Informacja o Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

Informacja o Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Spółka Atlas Estates Limited (dalej „Spółka”) ogłasza, że Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 23 kwietnia 2021 r. o godzinie 11.00 czasu Guernsey, w siedzibie Spółki, 3rd Floor, 1 Le Truchot, St Peter Port, GY1 1WD, Guernsey. Proponowany porządek obrad oraz kwestie związane ze składaniem dokumentów związanych z prawem wykonywania prawa głosu z akcji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Zarząd pragnie zapewnić Państwu możliwość wykonywania prawa uczestniczenia w Zgromadzeniu Akcjonariuszy poprzez głosowanie. Szczegóły dotyczące sposobu oddawania głosu przez pełnomocnika za pośrednictwem poczty, e-maila lub za pośrednictwem CREST znajdują się na stronie 4 załącznika do niniejszego raportu.

Więcej informacji, prosimy o kontakt:
Maitland Administration (Guernsey) Limited
Tel +44 (0)1 481 749 360
Guernsey.Office@maitlandgroup.com
Pan Aimee Gontier
Pani Elaine Smeja

Załącznik: Lista Dyrektora Atlas Estates Limited, wyjaśnienia do wszystkich uchwał, zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz formularz pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439) oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.)
Załączniki
PlikOpis
Raport bieżacy nr 2 Zawiadomienie o zgromadzeniu akcjonariuszy (BDO).pdfRaport bieżący nr 2/2021 z dnia 26 marca 2021 r.
Current report no 2 Notice of General Meeting (BDO).pdfCurrent report no. 2/2021 dated 26 March 2021
EGM Notice and Proxy (003).pdfEGM Notice and Proxy
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 2/2021 dated 26 March 2021

Notice of General Meeting

Atlas Estates Limited (the 'Company') announces that General Meeting will be held at the Company's Registered Office at 3rd Floor, 1 Le Truchot, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WD  on 23 April 2021 at 11.00 am (local time). The proposed agenda and issues relating to filling of the documents concerning the right to exercise share voting rights are included in the appendices to this current report.

The Board wish to ensure that you are able to exercise your rights to participate in the General Meeting through voting. Details of how to submit your proxy vote by post, by email or through CREST are set out on page 4 of the Appendix to this report.

Further information, please contact:

Maitland Administration (Guernsey) Limited

                                                                                                           Tel +44 (0)1 481 749 360

Guernsey.Office@maitlandgroup.com

Mrs Elaine Smeja

Mrs Aimee Gontier

Appendix (including: List from Chairman of  Atlas Estates Limited, explanatory notes on all resolutions, the notice of the General Meeting as well as proxy form).

 

Legal basis: Article 56 item 1. 2) of the Act of 29 July 2005 on Public Offerings, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and on Public Companies (Journal of Laws of 2019, item 623) and §19 item 1 of the Regulation of the Minister of Finance in Poland, dated 29 March 2018 on current and interim reports published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the law of non – member states (Polish Journal of Laws of 2018, Item 757).

ATLAS ESTATES LIMITED
(pełna nazwa emitenta)
ATLAS ESTATES LTDDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
GY1 1WDSt. Peter Port, Guernsey
(kod pocztowy)(miejscowość)
3rd Floor, 1 Le Truchot
(ulica)(numer)
+44 _0_ 1481 749 360+44 _0_ 1481 740 054
(telefon)(fax)
InvestorRelations@AtlasEstates.com www.atlasestates.com
(e-mail)(www)
N/AN/A
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Mark Chasey
Director
2021-03-26Andrew FoxDirector
2021-03-26Guy IndigDirector

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk