• Odbierz prezent
ATENDE S.A.: raport finansowy (2021-04-13 20:55)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-04-13
ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATENDE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-736Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Konesera10a
(ulica)(numer)
+48 22 29 57 300+48 22 29 57 447
(telefon)(fax)
kontakt@atende.plwww.atende.pl
(e-mail)(www)
954-23-57-358 276930771
(NIP)(REGON)
259400CBBLICU7Q86X020000320991
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży 260 102,00295 289,0058 134,0068 644,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej53 252,0020 041,0011 902,004 659,00
EBITDA66 227,0034 393,0014 802,007 995,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem50 834,0018 423,0011 362,004 283,00
Zysk (strata) netto 38 977,0013 088,008 711,003 042,00
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego38 231,0012 133,008 545,002 820,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej24 985,0017 585,005 584,004 088,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej47 420,00-11 848,0010 599,00-2 754,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 930,00-17 175,00655,00-3 993,00
Przepływy pieniężne netto razem75 335,00-11 438,0016 838,00-2 659,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur)1,050,330,240,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur)1,050,330,240,08
Dane XIII-XXI na dzień odpowienio 31.12.2020 oraz 31.12.2019
Aktywa razem261 618,00197 427,0056 691,0046 361,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania150 232,00117 021,0032 554,0027 479,00
Zobowiązania długoterminowe26 189,0031 135,005 675,007 311,00
Zobowiązania krótkoterminowe124 043,0085 886,0026 879,0020 168,00
Kapitał własny111 386,0080 407,0024 137,0018 882,00
Kapitał zakładowy7 269,007 269,001 575,001 707,00
Liczba akcji (szt.)36 343 344,0036 343 344,0036 343 344,0036 343 344,00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur)3,062,210,660,52
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur)3,062,210,660,52
EBITDA = Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (wskaźnik niezdefiniowany w MSSF)
KURSY EURO (W ZŁ):
średni kurs w 2020 r.: 4,4742
średni kurs w 2019 r.: 4,3018
średni kurs na dzień 31.12.2020 r.: 4,6148
średni kurs na dzień 31.12.2019 r.: 4,2585
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
esef_ATENDE_SPOLKA_AKCYJNA_20210413.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Atende za 2020 r.
esef_ATENDE_SPOLKA_AKCYJNA_20210413.zip.XAdESSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Atende za 2020 r. - podpisane
Atende_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_za_2020.xhtmlSprawozdanie z działalności Grupy Atende i Atende SA w 2020 r.
Atende_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_za_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie z działalności Grupy Atende i Atende SA w 2020 r. - podpisane
Atende_Oswiadczenie_Zarzadu_do_Skonsolidowanego_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtmlOświadczenie Zarządu Atende SA do spr. skonsolidowanego 2020 r.
Atende_Oswiadczenie_Zarzadu_do_Skonsolidowanego_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu Atende SA do spr. skonsolidowanego 2020 r. - podpisane
Atende_Informacja_Zarzadu_Wybor_Audytora_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtmlInformacja Zarządu Atende SA dotycząca wyboru firmy audytorskiej
Atende_Informacja_Zarzadu_Wybor_Audytora_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml.XAdESInformacja Zarządu Atende SA dotycząca wyboru firmy audytorskiej - podpisane
Atende_Ocena_RN_Sprawozdan_Rocznych_za_2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej sprawozdań rocznych Atende za 2020 r.
Atende_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Atende SA dotyczące komiteru audytu
Opinia SSF.xhtmlSprawozdanie z badania skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Atende za 2020 r.
Opinia SSF_MK.xhtml.xadesSprawozdanie z badania skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Atende za 2020 r. - podpis nr 1
Opinia SSF JL.xhtml.xadesSprawozdanie z badania skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Atende za 2020 r. - podpis nr 2

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk