• Odbierz prezent
ATENDE S.A.: raport finansowy (2021-04-13 20:50)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-13
ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATENDE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-736Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Konesera10a
(ulica)(numer)
+48 22 29 57 300+48 22 29 57 447
(telefon)(fax)
kontakt@atende.plwww.atende.pl
(e-mail)(www)
954-23-57-358 276930771
(NIP)(REGON)
259400CBBLICU7Q86X020000320991
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży 203 497,00225 657,0045 482,0052 456,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 360,006 382,002 315,001 484,00
EBITDA17 093,0013 487,003 820,003 135,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem61 032,0017 587,0013 641,004 088,00
Zysk (strata) netto 50 419,0014 056,0011 269,003 267,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 568,006 404,002 362,001 489,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej61 062,006 797,0013 648,001 580,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 122,00-17 444,00474,00-4 055,00
Przepływy pieniężne netto razem73 752,00-4 243,0016 484,00-986,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur)1,390,390,310,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur)1,390,390,310,09
Dane XII-XX na dzień odpowienio 31.12.2020 oraz 31.12.2019
Aktywa razem243 152,00157 238,0052 690,0036 923,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania133 473,0089 982,0028 923,0021 130,00
Zobowiązania długoterminowe20 316,0020 442,004 402,004 800,00
Zobowiązania krótkoterminowe113 157,0069 540,0024 520,0016 330,00
Kapitał własny109 679,0067 256,0023 767,0015 793,00
Kapitał zakładowy7 269,007 269,001 575,001 707,00
Liczba akcji (szt.)36 343 344,0036 343 344,0036 343 344,0036 343 344,00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur)3,021,850,650,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur)3,021,850,650,43
EBITDA = Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (wskaźnik niezdefiniowany w MSSF)
KURSY EURO (W ZŁ):
średni kurs w 2020 r.: 4,4742
średni kurs w 2019 r.: 4,3018
średni kurs na dzień 31.12.2020 r.: 4,6148
średni kurs na dzień 31.12.2019 r.: 4,2585
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Atende_Sprawozdanie_Finansowe_Jednostkowe_Atende_SA_za_2020.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe Atende SA za 2020 r.
Atende_Sprawozdanie_Finansowe_Jednostkowe_Atende_SA_za_2020.xhtml.XAdESJednostkowe sprawozdanie finansowe Atende SA za 2020 r. - podpisane
Atende_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_za_2020.xhtmlSprawozdanie z działalności Grupy Atende i Atende SA w 2020 r.
Atende_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_za_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie z działalności Grupy Atende i Atende SA w 2020 r. - podpisane
Atende_Oswiadczenie_Zarzadu_do_Jednostkowego_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtmlOświadczenie Zarządu Atende SA do spr. jednostkowego 2020 r.
Atende_Oswiadczenie_Zarzadu_do_Jednostkowego_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu Atende SA do spr. jednostkowego 2020 r. - podpisane
Atende_Informacja_Zarzadu_Wybor_Audytora_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtmlInformacja Zarządu Atende SA dotycząca wyboru firmy audytorskiej
Atende_Informacja_Zarzadu_Wybor_Audytora_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml.XAdESInformacja Zarządu Atende SA dotycząca wyboru firmy audytorskiej - podpisane
Atende_Ocena_RN_Sprawozdan_Rocznych_za_2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej sprawozdań rocznych Atende za 2020 r.
Atende_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Atende SA dotyczące komiteru audytu
Opinia JSF.xhtmlSprawozdanie z badania jednostkowego raportu rocznego Atende SA za 2020 r.
Opinia JSF_MK.xhtml.xadesSprawozdanie z badania jednostkowego raportu rocznego Atende SA za 2020 r. - podpis nr 1
Opinia JSF_JL.xhtml.xadesSprawozdanie z badania jednostkowego raportu rocznego Atende SA za 2020 r. - podpis nr 2

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk