• Odbierz prezent
ATC CARGO S.A.: Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 (2022-05-27 16:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
ATC CARGO S.A.
Temat
Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu ESPI RB 8/2022 z dnia 26 maja 2022 roku, informuje o tym, że Rada Nadzorcza podjęła w dniu 27 maja 2022 roku uchwałę w sprawie oceny rekomendacji Zarządu z dnia 26 maja 2022 roku dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. Na mocy podjętej uchwały, wniosek Zarządu co do przeznaczenia całości zysku netto osiągniętego przez ATC Cargo S.A. w 2021 roku w wysokości 20.591.798,57 zł (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 57/100) na kapitał rezerwowy Spółki został oceniony przez Radę Nadzorczą pozytywnie.

Ostateczną decyzję w zakresie podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Osoby reprezentujące spółkę:
· Marcin Karczewski - Prezes Zarządu
· Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk