• Odbierz prezent
ATAL S.A.: raport finansowy (2021-03-18 19:17)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-18
ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATAL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
43-400Cieszyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawowa27
(ulica)(numer)
+ 48 (33) 857 59 01+48 (33) 857 59 02
(telefon)(fax)
sekretariat@atal.plwww.atal.pl
(e-mail)(www)
5482487278240415672
(NIP)(REGON)
259400RPKPMJK94SJA60: 0000262397
(LEI) (KRS)
Grant Thorton Polska Sp. z o.o. sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży1 056 939,00711 418,00236 230,00165 377,00
Zysk na działalności operacyjnej153 140,00126 151,0034 227,0029 325,00
Zysk brutto173 026,00135 783,0038 672,0031 564,00
Zysk netto145 699,00111 973,0032 564,0026 029,00
Aktywa ogółem2 766 968,002 385 573,00599 586,00560 191,00
Aktywa obrotowe2 564 197,002 218 833,00555 646,00521 036,00
Zobowiązania ogółem1 841 987,001 606 188,00399 148,00377 172,00
Zobowiązania długoterminowe686 411,00913 000,00148 741,00214 395,00
Zobowiązania krótkoterminowe1 155 576,00693 188,00250 407,00162 778,00
Kapitały własne924 981,00779 385,00200 438,00183 019,00
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, a mianowicie: na dn. 31.12.2020 1 EUR-4,6148 PLN, na dn. 31.12.2019 1 EUR - 4,2585 PLN.
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią artmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym, a mianowicie: 01.01 - 31.12.2020r. 1EUR-4,4742 PLN, 01.01 - 31.12.2019r. 1 EUR- 4,3018 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List_Prezesa_ATAL_2020.xhtmlList_Prezesa_ATAL_2020
List_Prezesa_ATAL_2020.xhtml.xadesList_Prezesa_ATAL_2020_PODPIS
Sprawozdanie_Finansowe_ATAL_2020.xhtmlSprawozdanie_Finansowe_ATAL_2020
Sprawozdanie_Finansowe_ATAL_2020.xhtml.xadesSprawozdanie_Finansowe_ATAL_2020_PODPISY
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_ATAL_2020.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_GK_ATAL_2020
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_ATAL_2020.xhtml.xadesSprawozdanie_Zarzadu_GK_ATAL_2020_PODPISY
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_oswiadczenia_ATAL_2020.xhtmlSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_oswiadczenia_ATAL_2020
ATAL_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent_dn.xhtmlSprawozdanie_Biegly_Rewident_SF_ATAL_2020
ATAL_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent_dn.xhtml.XAdESSprawozdanie_Biegly_Rewident_SF_ATAL_2020_PODPIS

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk