• Odbierz prezent
ATAL S.A.: raport finansowy (2021-03-18 18:52)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-18
ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATAL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
43-400Cieszyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawowa27
(ulica)(numer)
+48 (33) 857 59 01+48 (33) 857 59 02
(telefon)(fax)
sekretariat@atal.plwww.atal.pl
(e-mail)(www)
5482487278240415672
(NIP)(REGON)
259400RPKPMJK94SJA600000262397
(LEI) (KRS)
Grant Thornton Polska Sp. z o.o.sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży1 167 354,00720 167,00260 908,00167 411,00
Zysk na działalności operacyjnej208 506,00145 860,0046 602,0033 907,00
Zysk brutto200 255,00142 547,0044 758,0033 137,00
Zysk netto167 455,00115 653,0037 427,0026 885,00
Aktywa ogółem2 792 686,002 409 435,00605 159,00565 794,00
Aktywa obrotowe2 606 699,002 256 175,00564 856,00529 805,00
Zobowiązania ogółem1 836 547,001 620 607,00397 969,00380 558,00
Zobowiązania długoterminowe694 896,00914 441,00150 580,00214 733,00
Zobowiązania krótkoterminowe1 141 651,00706 166,00247 389,00165 825,00
Kapitały własne956 139,00788 828,00207 190,00185 236,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, a mianowicie: na dn. 31.12.2020 1 EUR-4,6148 PLN, na dn. 31.12.2019 1 EUR - 4,2585 PLN.
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią artmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym, a mianowicie: 01.01 - 31.12.2020r. 1EUR-4,4742 PLN, 01.01 - 31.12.2019r. 1 EUR- 4,3018 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
atal-2020-12-31.zipSkonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_GK_ATAL_2020
atal-2020-12-31.zip.xadesSkonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_GK_ATAL_2020_PODPISY
List_Prezesa_ATAL_2020.xhtmlList_Prezesa_ATAL_2020
List_Prezesa_ATAL_2020.xhtml.xadesList_Prezesa_ATAL_2020_PODPIS
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_ATAL_2020.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_GK_ATAL_2020
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_ATAL_2020.xhtml.xadesSprawozdanie_Zarzadu_GK_ATAL_2020_PODPISY
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_oswiadczenia_ATAL_2020.xhtmlSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_oswiadczenia_ATAL_2020
ATAL_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_dn.xhtmlSprawozdanie_Biegly_Rewident_SSF_GK_ATAL_2020
ATAL_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_dn.xhtml.XAdESSprawozdanie_Biegly_Rewident_SSF_GK_ATAL_2020_PODPISY

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk