• Odbierz prezent
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: raport finansowy (2021-10-27 17:34)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-10-27
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.Informatyka (Inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
35-322Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Olchowa14
(ulica)(numer)
17 888 55 5517 888 55 50
(telefon)(fax)
www.asseco-see.com
(e-mail)(www)
813-351-36-07180248803
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE
Przychody operacyjne790 061 691 823 173 316 155 744
Zysk z działalności operacyjnej127 834 100 944 28 043 22 725
Zysk brutto129 116 98 783 28 324 22 238
Zysk za okres sprawozdawczy105 952 82 557 23 243 18 585
Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej102 576 81 641 22 502 18 379
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej142 552 108 799 31 272 24 493
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(77 342)(40 450)(16 967)(9 106)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(84 654)(84 053)(18 571)(18 922)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31 grudnia 2020)227 015 249 028 49 001 53 963
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)1,98 1,57 0,43 0,35
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)1,98 1,57 0,43 0,35
WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Przychody z działalności holdingowej97 741 53 865 21 441 12 126
Przychody z działalności operacyjnej9 457 8 223 2 075 1 851
Zysk z działalności operacyjnej88 931 45 600 19 509 10 266
Zysk brutto89 713 48 869 19 680 11 001
Zysk za okres sprawozdawczy84 149 45 664 18 460 10 280
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej79 441 36 014 17 427 8 108
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(23 632)6 813 (5 184)1 534
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(51 440)(46 741)(11 284)(10 522)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31 grudnia 2020)18 860 14 491 4 071 3 140
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,62 0,88 0,36 0,20
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,62 0,88 0,36 0,20

Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych Grupy ASEE zaprezentowano za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku. Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego bilansu Grupy ASEE zaprezentowano wg stanu na dzień 30 września 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego jednostkowego rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ASEE S.A.zaprezentowano za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku. Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego jednostkowego bilansu ASEE S.A. zaprezentowano wg stanu na dzień 30 września 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
3Q21_Raport_Grupy_ASEE.pdfRaport Grupy ASEE za 3Q2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-27Piotr JeleńskiPrezes Zarządu
2021-10-27Miljan MališCzłonek Zarządu
2021-10-27Michał NitkaCzłonek Zarządu
2021-10-27Kostadin SlavkoskiCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk