• Odbierz prezent
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: raport finansowy (2021-02-24 22:39)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-02-24
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
35-322Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Olchowa14
(ulica)(numer)
17 888 55 5517 888 55 50
(telefon)(fax)
www.asseco-see.com
(e-mail)(www)
813-351-36-07180248803
(NIP)(REGON)
2594002WNMJDV73HRU660000284571
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202020
Przychody ze sprzedaży1 026 490,00881 336,00229 426,00204 875,00
Zysk z działalności operacyjnej145 647,00109 744,0032 553,0025 511,00
Zysk brutto141 660,00109 974,0031 662,0025 565,00
Zysk za okres sprawozdawczy118 170,0090 950,0026 412,0021 142,00
Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej116 528,0089 647,0026 045,0020 839,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej204 622,00158 813,0045 734,0036 918,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-52 367,00-103 118,00-11 704,00-23 971,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-99 278,00-24 910,00-22 189,00-5 791,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu249 028,00199 663,0053 963,0046 886,00
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)2,251,730,500,40
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)2,251,730,500,40
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GrupaASEE-2020-12-31.zipYE'2020 GASEE raport skonsolidowany
GrupaASEE-2020-12-31.zip.xadesYE'2020 GASEE raport skonsolidowany - podpisy
YE'20 GASEE and ASEE Management Report.xhtmlYE'2020 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy
YE'20 GASEE and ASEE Management Report.xhtml.xadesYE'2020 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy - podpisy
Sp5_ASEE_20p.xhtmlYE'2020 GASEE Sprawozdanie z badania
Sp5_ASEE_20p.xhtml.xadesYE'2020 GASEE Sprawozdanie z badania - podpisy
YE'20 GASEE non fin report.xhtmlYE'2020 GASEE Sprawozdanie z informacji niefinansowych
YE'20 GASEE non fin report.xhtml.xadesYE'2020 GASEE Sprawozdanie z informacji niefinansowych - podpisy
YE'20 Informacja Zarzadu o wyborze firmy audytorskiej 70 pkt 7 i 71 pkt 7.xhtmlInformacja Zarządu o wyborze audytora
YE'20 Informacja Zarzadu o wyborze firmy audytorskiej 70 pkt 7 i 71 pkt 7.xhtml.xades Informacja Zarządu o wyborze audytora - podpisy
Ocena Rady Nadzorczej.xhtmlOcena Rady Nadzorczej ASEE S.A.
Oswiadczenie RN.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ASEE S.A.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk