• Odbierz prezent
ASSECO POLAND: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu i powołanie Wiceprezesa Zarządu (2021-03-23 15:29)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu i powołanie Wiceprezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 marca 2021 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Rafała Kozłowskiego z członkostwa w Zarządzie Spółki, z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2021 r. Rezygnacja została złożona w związku z decyzją pełnego zaangażowania się w prowadzenie spraw Grupy Asseco Enterprise Solutions i objęciem przez Pana Rafała Kozłowskiego funkcji Prezesa Zarządu w Asseco Enterprise Solutions, a.s. – spółce stojącej na czele tej Grupy.
Jednocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 r. powołała Panią Karolinę Rzońcę-Bajorek do składu Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021 ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2021 r.
Pani Karolina Rzońca-Bajorek jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Rachunkowość (Specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw).
Karierę zawodową rozpoczęła w 2009 r. w ERNST & YOUNG AUDIT Sp. z o.o. w dziale audytu, gdzie brała udział w audytach dużych klientów z sektora przedsiębiorstw. W latach 2012-2014 pracowała w Asseco Poland S.A. jako Specjalista ds. finansów w Dziale Sprawozdawczości Grupy Asseco. Następnie, w latach 2014-2015, była Ekspertem ds. sprawozdawczości giełdowej w PHZ Baltona S.A.
Od 2015 r. w Asseco Poland S.A. odpowiada, jako Dyrektor Działu Sprawozdawczości Grupy Asseco,
za proces raportowania okresowego oraz wdrożenia i stosowania spójnej polityki rachunkowości w Asseco Poland S.A. oraz spółkach z Grupy. Od 2019 r., jako Dyrektor Pionu Finansowego Grupy Asseco, zarządza obszarem obejmującym procesy grupowe w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu.
Posiada tytuł FCCA oraz Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.
Od dnia 1 kwietnia 2021 r. obejmie funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych w Asseco Poland.
Pani Karolina Rzońca-Bajorek nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Karolina Rzońca-Bajorek nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ASSECO Poland SA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO POLANDInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-322Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Olchowa14
(ulica)(numer)
17 888 55 5517 888 55 50
(telefon)(fax)
info@asseco.plwww.asseco.pl
(e-mail)(www)
522-000-37-82010334578
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-23Gabriela ŻukowiczWiceprezes Zarządu


2021-03-23Marek PanekWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk