• Odbierz prezent
ASSECO POLAND: raport finansowy (2021-03-23 17:10)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-23
ASSECO Poland SA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO POLANDInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
35-322Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Olchowa14
(ulica)(numer)
17 888 55 5517 888 55 50
(telefon)(fax)
info@asseco.plwww.asseco.pl
(e-mail)(www)
522-000-37-82010334578
(NIP)(REGON)
259400O79EWIK4XZPL400000033391
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody ze sprzedaży12 190,3010 667,402 724 576,002 479 753,00

Zysk z działalności operacyjnej1 215,40974,60271 646,00226 556,00

Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych1 079,10886,60241 183,00206 100,00

Zysk za okres sprawozdawczy867,90702,30193 979,00163 257,00

Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej401,90321,9089 826,0074 829,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 960,701 501,30438 224,00348 993,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-737,70-669,70-164 879,00-155 679,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-520,30-496,70-116 289,00-115 463,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2019)2 896,002 153,50627 546,00505 694,00

Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)4,843,881,080,90

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)4,843,881,080,90
Pozycje dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio:
- w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,4742 PLN
- w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,3018 PLN

Stan środków pieniężnych Grupy na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz w okresie poprzednim przeliczono według średnich kursów dziennych ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio:
- kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,6148 PLN
- kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN 

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

GrupaACP-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok 2020

GrupaACP-2020-12-31.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok 2020 - podpisy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A._2020.xhtmlSkonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Asseco za rok 2020

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A._2020.xhtml.xadesSkonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Asseco za rok 2020 - podpisy

Sprawozdanie Grupy Asseco na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie na temat danych niefinansowych Grupy Asseco za rok 2020

Sprawozdanie Grupy Asseco na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtml.xadesSprawozdanie na temat danych niefinansowych Grupy Asseco za rok 2020 - podpisy

Informacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej_2020.xhtmlInformacja Zarządu na podstawie oświadczenia RN za rok 2020 Grupa Asseco

Informacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej_2020.xhtml.xadesInformacja Zarządu na podstawie oświadczenia RN za rok 2020 Grupa Asseco - podpisy

20 YE GACP Sprawozdanie Bieglego Rewidenta kons.xhtmlSprawozdanie z badania Grupy Asseco EY 2020

20 YE GACP Sprawozdanie Bieglego Rewidenta kons.T.xhtml.xadesSprawozdanie z badania Grupy Asseco EY 2020 - podpisy

YE'20 Wybrane dane finansowe Grupy Asseco.xhtmlWybrane dane finansowe Grupy Asseco za rok 2020

YE'20 Wybrane dane finansowe Grupy Asseco.xhtml.xadesWybrane dane finansowe Grupy Asseco za rok 2020 - podpisy

Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A._2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej o prawidłowości KA 2020

Ocena Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A._2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej 2020

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk