• Odbierz prezent
ASSECO POLAND: raport finansowy (2021-03-23 17:08)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-23
ASSECO Poland SA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO POLANDInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
35-322Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Olchowa14
(ulica)(numer)
17 888 55 5517 888 55 50
(telefon)(fax)
info@asseco.plwww.asseco.pl
(e-mail)(www)
522-000-37-82010334578
(NIP)(REGON)
259400O79EWIK4XZPL400000033391
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody operacyjne996,90805,50222 811,00187 247,00
Zysk z działalności operacyjnej158,10109,3035 336,0025 408,00
Zysk przed opodatkowaniem291,70224,8065 196,0052 257,00
Zysk netto za okres sprawozdawczy265,60206,8059 363,0048 073,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej177,30180,8039 627,0042 029,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej88,4063,3019 758,0014 715,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-269,70-340,20-60 279,00-79 083,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2019)164,80168,7035 711,0039 615,00
Zysk netto przypadający na jedną akcję (w PLN / EUR)3,202,490,720,58
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i pozostałych dochodów całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio:
o w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,4742 PLN
o w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,3018 PLN
Stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego roku obrotowego oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego przeliczono według średnich kursów dziennych ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio:
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,6148 PLN
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
YE'20 Sprawozdanie jednostkowe Asseco Poland.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
YE'20 Sprawozdanie jednostkowe Asseco Poland.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku - podpisy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A._2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu Asseco Poland S,A. z działalności za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A._2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu Asseco Poland S,A. z działalności za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku - podpisy
Sprawozdanie Asseco Poland na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
Sprawozdanie Asseco Poland na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtml.xadesSprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku - podpisy
Informacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej_2020.xhtmlInformacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Informacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej_2020.xhtml.xadesInformacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej - podpisy
Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A._2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
20 YE ACP Sprawozdanie Bieglego Rewidenta jedn.xhtmlSprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A.
20 YE ACP Sprawozdanie Bieglego Rewidenta jedn.T.xhtml.xadesSprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. - podpisy
Ocena Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A._2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Asseco Poland S,A,
YE'20 Wybrane dane finansowe ACP.xhtmlWybrane dane finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
YE'20 Wybrane dane finansowe ACP.xhtml.xadesWybrane dane finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk