• Odbierz prezent
ASSECO POLAND: Przyjęcie nowej treści Polityki dywidendowej Asseco Poland S.A. (2021-03-23 17:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Przyjęcie nowej treści Polityki dywidendowej Asseco Poland S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 marca 2021 r. podjął Uchwałę w sprawie uchylenia dotychczasowej Polityki dywidendowej i przyjęcia nowej Polityki dywidendowej w następującym brzmieniu:
„Polityka dywidendowa Asseco Poland S.A.
Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) deklaruje, że zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości powyżej 50% zysku netto Spółki.
Przy rekomendacji podziału zysku netto Asseco Poland S.A., Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę aktualną i prognozowaną sytuację finansową i płynnościową oraz plany inwestycyjne Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, jak również istniejące i przyszłe zobowiązania.
Polityka ma zastosowanie począwszy od wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Spółki, w tym decyzję co do wypłaty i wysokości dywidendy każdorazowo podejmie Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A.”


Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASSECO Poland SA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO POLANDInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-322Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Olchowa14
(ulica)(numer)
17 888 55 5517 888 55 50
(telefon)(fax)
info@asseco.plwww.asseco.pl
(e-mail)(www)
522-000-37-82010334578
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Gabriela ŻukowiczWiceprezes Zarządu
2021-03-23Marek PanekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk