• Odbierz prezent
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: raport finansowy (2021-02-25 17:48)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-02-25
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody operacyjne282 116 273 860 63 054 63 662

Zysk z działalności operacyjnej92 540 87 676 20 683 20 381

Zysk brutto89 605 86 723 20 027 20 160

Zysk netto za okres sprawozdawczy76 406 73 439 17 077 17 072

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej113 321 105 441 25 328 24 511

Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane)
w działalności inwestycyjnej
(48 178)(29 504)(10 768)(6 859)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej(74 479)(72 787)(16 646)(16 920)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2019)6 614 15 950 1 433 3 746

Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)2,29 2,20 0,51 0,51


Wybrane dane finansowe prezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

§  Pozycje dotyczące sprawozdania z  zysków i strat i pozostałych dochodów całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio:

o    w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,4742 PLN

o    w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,3018 PLN

§  Stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego roku obrotowego oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego przeliczono według średnich kursów dziennych ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio:

o    kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,6148 PLN

o    kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN

Wszystkie kwoty w raporcie wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe ABS 2020.xhtmlSprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
Sprawozdanie finansowe ABS 2020.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe Asseco business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku - podpisy
Sprawozdanie Zarządu z działalności ABS 2020.xhtmlSprawodanie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z działalności za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności ABS 2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu Asseco Business Solutions S,A, z działalności za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku - podpisy
Wybrane dane finansowe 2020.xhtmlWybrane dane finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
Wybrane dane finansowe 2020.xhtml.xadesWybrane dane finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku - podpisy
Zarząd_informacja ws. wyboru firmy audytorskiej_2020.xhtmlOświadczenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. dotyczace wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej
Zarząd_informacja ws. wyboru firmy audytorskiej_2020.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. dotyczące wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej- podpisy
RN_oświadczenie dot. Komitetu Audytu_2021.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu w Asseco Business Solutions S.A.
Asseco Business Solutions_SzB 2020_fin (1).xhtmlSprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A, przez biegłego rewidenta
Asseco Business Solutions_SzB 2020_fin (1).xhtml.sigSprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. przez biegłego rewidenta - podpisy
RN_ocena Asseco Business Solution_2021.xhtmlOcena rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok 2020
2020_RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.xhtmlOświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku
2020_RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-25Wojciech BarczentewiczPrezes Zarządu


2021-02-25Piotr MasłowskiWiceprezes Zarządu


2021-02-25Mariusz LizonCzłonek ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-25Artur CzabajGłówny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk