• Odbierz prezent
ASMODEV S.A.: Zawarcie umowy na stworzenie gry komputerowej o roboczym tytule I am your principal (2021-02-16 19:21)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
ASMODEV S.A.
Temat
Zawarcie umowy na stworzenie gry komputerowej o roboczym tytule I am your principal
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 r. powziął informację o zawarciu umowy z Glob Games Studio sp. z o.o. (dalej jako: Glob Games), której przedmiotem jest stworzenie pełnej wersji gry komputerowej o roboczym tytule I am your principal (dalej jako: Gra), przy czym Strony umowy nie wykluczają możliwości jej wydania również na innych platformach.

Na podstawie zawartej umowy Emitent zobowiązany jest do stworzenia Gry. Glob Games odpowiedzialny będzie za wydanie oraz dystrybucję Gry. Właścicielem autorskich praw majątkowych do Gry będzie Glob Games.

Z tytułu wykonania umowy oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwustu tysięcy złotych) netto. Wynagrodzenie wypłacane będzie ratami, po zakończeniu poszczególnych etapów prac nad Grą. Ponadto, Emitentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zysku netto uzyskanego z tytułu sprzedaży i dystrybucji Gry.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Stronom umowy przysługuje możliwość jej rozwiązania z zachowaniem 3-miesięczenego okresu wypowiedzenia.

Termin zakończenia prac nad Grą planowany jest na rok 2022

Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego Emitenta z przedmiotowej umowy, ze względu na specyfikę branży produkcji gier, na moment zawarcia przedmiotowej umowy jest niemożliwa do określenia lub oszacowania. Wynagrodzenie prowizyjne Spółki uzależnione jest od ilości sprzedanych egzemplarzy gry, którą trudno przewidzieć.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASMODEV SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASMODEV S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-095Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Bankowy2
(ulica)(numer)
+48 (33) 432 25 23
(telefon)(fax)
contact@asmodev.comwww.asmodev.com
(e-mail)(www)
7010811790369760647
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Michał JodłowiecPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk