• Odbierz prezent
ARTP S.A.: Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ArtP Capital SA z Intermarum Sp. z o.o. (2021-03-29 16:47)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
ARTP S.A.
Temat
Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ArtP Capital SA z Intermarum Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: ArtP Capital) informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Intermarum Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum) podjęły uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na połączenie obu podmiotów (dalej: połączenie), zgodnie z uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy obu spółek w dniu 21 grudnia 2020 r. Planem Połączenia (dalej: Plan Połączenia).

Zarząd wskazuje, iż Połączenie ArtP Capital z Intermarum nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku Intermarum na ArtP Capital, w zamian za nowo wyemitowane akcji zwykłe na okaziciela serii K, wydane wspólnikom Intermarum na zasadach określonych w Planie Połączenia. Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy, właściwy ze względu na siedzibę ArtP Capital. W wyniku Połączenia Intermarum zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 493 § 1 k.s.h. Z dniem Połączenia wspólnicy Intermarum staną się akcjonariuszami ArtP Capital. Zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. ArtP Capital wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Intermarum (sukcesja uniwersalna).

Wskutek Połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital w dniu dzisiejszym postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy ArtP Capital z kwoty 5.155.666,60 zł do kwoty 16.499.962,60 zł to jest o kwotę 11.344.296 zł poprzez emisję 113.442.960 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej: Akcje Połączeniowe), które w trybie subskrypcji prywatnej zostaną wydane wspólnikom Intermarum, zgodnie ze stosunkiem wymiany akcji 1 : 66.928 (tj. na jeden udział Intermarum przypada 66.928 akcji nowej emisji ArtP Capital). Akcje Połączeniowe uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., tj. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. Akcje Połączeniowe będą równe w prawach co do dywidendy i głosu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARTP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTP S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
45-084Opole
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strzelców Bytomskich7
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
artpcapital.pl
(e-mail)(www)
754-302-83-19160378361
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Piotr WołąsewiczPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk