• Odbierz prezent
ARTIFEX MUNDI S.A.: raport finansowy (2022-03-31 17:20)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych)
dlaemitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okresod2021-01-01do2021-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2022-03-31
ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTIFEX MUNDI S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
41-800Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wolności262
(ulica)(numer)
+48 32 7470447
(telefon)(fax)
ir@artifexmundi.comwww.artifexmundi.com
(e-mail)(www)
6482765128242841025
(NIP)(REGON)
259400N95YGU76EEYD380000599733
(LEI) (KRS)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Połczyńska 31a, 01-377 Warszawa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2021202020212020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów39 075,0025 726,308 536,305 749,90
Zysk (strata) z działalności operacyjnej15 332,1010 002,403 349,502 235,60
Zysk (strata) przed opodatkowaniem14 699,3010 193,403 211,202 278,30
Zysk (strata) okresu12 999,708 242,602 839,901 842,20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 193,508 045,401 571,501 798,20
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1,60-259,60-0,40-58,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-742,00-780,70-162,10-174,50
Przepływy pieniężne netto, razem6 445,007 062,001 408,001 578,40
Aktywa razem50 710,1035 701,8011 025,407 736,40
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 367,106 297,701 601,701 364,70
Zobowiązania długoterminowe1 929,202 710,00419,40587,20
Zobowiązania krótkoterminowe5 437,903 587,801 182,30777,40
Kapitał własny43 343,1029 404,109 423,606 371,70
Kapitał podstawowy119,00119,0025,9025,80
Liczba akcji11 897 000,0011 897 000,0011 897 000,0011 897 000,00
Średnioważona liczba akcji11 897 000,0011 897 000,0011 897 000,0011 897 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR1,090,690,240,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR1,090,690,240,15
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR3,642,470,790,54
Wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN/EUR0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
esef_art_2021-12-31_pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 r.
sz_art_2021-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2021 r.
Ocena_RN_Artifex Mundi_S.A..xhtmlOcena Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Artifex_Mundi_S.A._o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie oraz w zakresie przestrzegania przepisów i warunków dotyczących funkcjonowania komitetu audytu
31122021_SSF_AM_SA_S_2022-03-31_pl.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Artifex Mudni S.A. za 2021 r.
esef_art_2021-12-31_pl.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 r. - podpisy
sz_art_2021-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2021 r. - podpisy
31122021_SSF_AM_SA_S_2022-03-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Artifex Mudni S.A. za 2021 r. - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk