• Odbierz prezent
ARTIFEX MUNDI S.A.: raport finansowy (2021-09-29 18:01)
fot. freepik.com
FALSEskorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2021-09-29
ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTIFEX MUNDI S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-800Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wolności262
(ulica)(numer)
+48 32 7470447
(telefon)(fax)
www.artifexmundi.com
(e-mail)(www)
6482765128242841025
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Połczyńska 31a, 01-377 Warszawa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
Dane dotyczące półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 624,013 358,74 755,53 007,8
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 243,55 843,51 812,91 315,7
Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 164,55 840,91 795,51 315,1
Zysk (strata) okresu6 543,84 809,71 439,11 082,9
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 566,13 933,7784,3885,7
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13,6-158,6-3,0-35,7
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-377,1-479,5-82,9-108,0
Przepływy pieniężne netto, razem3 194,23 311,6702,5745,6
Aktywa razem43 030,035 701,89 518,27 736,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 947,96 297,71 536,91 364,7
Zobowiązania długoterminowe2 625,22 710,0580,7587,2
Zobowiązania krótkoterminowe4 322,73 587,8956,2777,4
Kapitał własny36 082,129 404,17 981,46 371,7
Kapitał podstawowy119,0119,026,325,8
Liczba akcji11 897 00011 897 00011 897 00011 897 000
Średnioważona liczba akcji11 897 00011 897 00011 897 00011 897 000
Zysk (strata) na jedną akcję0,550,690,120,15
Rozwodniony zysk na jedną akcję0,550,690,120,15
Wartość księgowa na jedną akcję3,032,470,670,54
Wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,000,000,00
Dane dotyczące półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 638,013 372,74 758,53 011,0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 966,05 785,21 751,81 302,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniem7 887,35 785,91 734,61 302,7
Zysk (strata) okresu6 296,84 770,71 384,81 074,2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 002,43 492,6440,4786,4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-399,9-94,7-87,9-21,3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-380,8-470,3-83,7-105,9
Przepływy pieniężne netto, razem1 240,42 943,6272,8662,8
Aktywa razem41 195,135 129,39 112,37 612,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 931,57 296,61 533,21 581,1
Zobowiązania długoterminowe2 613,62 680,0578,1580,7
Zobowiązania krótkoterminowe4 317,84 616,7955,11 000,4
Kapitał własny34 263,627 832,77 579,16 031,2
Kapitał podstawowy119,0119,026,325,8
Liczba akcji11 897 00011 897 00011 897 00011 897 000
Średnioważona liczba akcji11 897 00011 897 00011 897 00011 897 000
Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR0,550,670,120,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR0,550,670,120,15
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR3,032,340,670,51
Wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN/EUR0,000,000,000,00

Dane bilansowe przedstawiono według stanu na dzień 30 czerwca 2021 i 31 grudnia 2020

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
2021_H1_RS_Artifex_Mundi_SSF.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
2021_H1_RJ_Artifex_Mundi_JSF.pdfŚródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
AM_sprawozdanie_Zarządu_GK_H1_2021_1.11.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
20210630_Artifex Mundi S.A. Raport z przeglądu śródrocznego skróconego S....pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
20210630_Artifex Mundi S.A. Raport z przeglądu śródrocznego skróconego J....pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-29Przemysław BłaszczykPrezes Zarządu
2021-09-29Kamil UrbanekCzłonek Zarządu
2021-09-29Robert MikuszewskiCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk