• Odbierz prezent
ARTIFEX MUNDI S.A.: raport finansowy (2021-03-31 17:53)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTIFEX MUNDI S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
41-800Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wolności262
(ulica)(numer)
+48 32 7470447
(telefon)(fax)
ir@artifexmundi.comwww.artifexmundi.com
(e-mail)(www)
6482765128242841025
(NIP)(REGON)
259400N95YGU76EEYD380000599733
(LEI) (KRS)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Połczyńska 31a, 01-377 Warszawa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów25 726,3016 654,305 749,903 871,50
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 002,40-14 355,402 235,60-3 337,10
Zysk (strata) przed opodatkowaniem10 193,40-14 430,102 278,30-3 354,40
Zysk (strata) okresu8 242,60-13 699,201 842,20-3 184,50
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 045,40-6 175,601 798,20-1 435,60
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-259,60-111,30-58,00-25,90
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-780,70-926,90-174,50-215,50
Przepływy pieniężne netto, razem7 062,00-7 243,801 578,40-1 683,90
Aktywa razem35 701,8027 912,407 736,406 554,50
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 297,706 750,901 364,701 585,30
Zobowiązania długoterminowe2 710,003 235,70587,20759,80
Zobowiązania krótkoterminowe3 587,803 515,30777,40825,50
Kapitał własny29 404,1021 161,506 371,704 969,20
Kapitał podstawowy119,00119,0025,8027,90
Liczba akcji11 897 000,0011 897 000,0011 897 000,0011 897 000,00
Średnioważona liczba akcji11 897 000,0011 897 000,0011 897 000,0011 897 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR0,69-1,150,15-0,27
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR0,69-1,150,15-0,27
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR2,471,780,540,42
Wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN/EUR0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
art_2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 r.
AM_Sprawozdanie_Zarzadu_Artifex_Mundi_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2020 r.
Ocena_Rady_Nadzorczej_Artifex_Mundi_S.A..xhtmlOcena Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Artifex_Mundi_S.A._o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie oraz w zakresie przestrzegania przepisów i warunków dotyczących funkcjonowania komitetu audytu
31122020_SSF_AM_SA_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Artifex Mudni S.A. za 2020 r.
art_2020-12-31.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 r. - podpisy
AM_Sprawozdanie_Zarzadu_Artifex_Mundi_2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2020 r. - podpisy
31122020_SSF_AM_SA_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Artifex Mudni S.A. za 2020 r. - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk