• Odbierz prezent
ARTIFEX MUNDI S.A.: raport finansowy (2021-03-31 17:29)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTIFEX MUNDI S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
41-800Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wolności262
(ulica)(numer)
+48 32 7470447
(telefon)(fax)
ir@artifexmundi.comwww.artifexmundi.com
(e-mail)(www)
6482765128242841025
(NIP)(REGON)
259400N95YGU76EEYD380000599733
(LEI) (KRS)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Połczyńska 31a, 01-377 Warszawa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów25 752,3016 653,305 755,703 871,20
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 625,90-15 645,402 151,40-3 636,90
Zysk (strata) przed opodatkowaniem9 823,40-15 047,502 195,60-3 497,90
Zysk (strata) okresu7 915,70-13 890,001 769,20-3 228,90
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 233,20-5 611,801 616,60-1 304,50
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-299,30548,20-66,90127,40
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-801,40-874,50-179,10-203,30
Przepływy pieniężne netto, razem6 189,40-5 968,001 383,30-1 387,30
Aktywa razem35 129,3027 964,107 612,306 566,70
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 296,608 047,201 581,101 889,70
Zobowiązania długoterminowe2 680,003 195,60580,70750,40
Zobowiązania krótkoterminowe4 616,704 851,601 000,401 139,30
Kapitał własny27 832,7019 916,906 031,204 677,00
Kapitał podstawowy119,00119,0025,8027,90
Liczba akcji11 897 000,0011 897 000,0011 897 000,0011 897 000,00
Średnioważona liczba akcji11 897 000,0011 897 000,0011 897 000,0011 897 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR0,67-1,170,15-0,27
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR0,67-1,170,15-0,27
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR2,341,670,510,39
Wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN/EUR0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_Artifex_Mundi_2020.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 r.
AM_Sprawozdanie_Zarzadu_Artifex_Mundi_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2020 r.
Ocena_Rady_Nadzorczej_Artifex_Mundi_S.A..xhtmlOcena Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Artifex_Mundi_S.A._o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie oraz w zakresie przestrzegania przepisów i warunków dotyczących funkcjonowania komitetu audytu
31122020_JSF_AM_SA_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mudni S.A. za 2020 r.
Podpisy.zipPodpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk