• Odbierz prezent
ARTERIA S.A.: Zawiadomienie Akcjonariusza dotyczące braku zapisów na sprzedaż akcji, dokonane w trybie art. 77 ust.7  w związku z art.69 Ustawy o Ofercie (2021-03-12 13:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ARTERIA S.A.
Temat
Zawiadomienie Akcjonariusza dotyczące braku zapisów na sprzedaż akcji, dokonane w trybie art. 77 ust.7 w związku z art.69 Ustawy o Ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Arteria S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu ze spółki Investcamp Sp. z o.o. („Akcjonariusz”) zawiadomienia sporządzonego w trybie art.77 ust.7 w związku z art.69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080 t.j. z dnia 2020.11.25).

Działając w imieniu własnym oraz Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewy Czarzastej-Marzec oraz Anny Pielach („Wzywający”) działających w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy („Uczestnicy Porozumienia”), które zawarte zostało w dniu 25 stycznia 2021 roku, w wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 4 lutego 2021 roku przez Wzywających będących właścicielami łącznie 2.136.799 akcji Spółki, stanowiących łącznie 50,04% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających łącznie do 50,04% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, do zapisywania się na sprzedaż 681 084 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 15,95% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 681.084 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie 4,48 PLN za jedną akcję - nie został złożony żaden zapis na sprzedaż Akcji.

W związku z powyższym Akcjonariusz zawiadomił, iż w związku z brakiem zapisów na sprzedaż akcji Spółki, po wezwaniu stan posiadania Wzywających będących Uczestnikami Porozumienia nie uległ zmianie i wynosi łącznie 2.136.799 akcji Spółki, stanowiących łącznie 50,04% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających łącznie do 50,04% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki z czego:

Sebastian Pielach wraz ze swoim podmiotem zależnym Investcamp sp. z o.o. jest właścicielem 1.062.575 akcji Spółki, stanowiących 24,89% w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 24,89% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
Mayas Basic Concept Limited jest właścicielem 606.883 akcji Spółki, stanowiących 14,21% w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 14,21% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
Marcin Marzec jest właścicielem 155.040 akcji Spółki, stanowiących 3,63% w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 3,63% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
Ewa Czarzasta-Marzec jest właścicielem 200.410 akcji Spółki, stanowiących 4,69% w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 4,69% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
Anna Pielach jest właścicielem 111.891 akcji Spółki, stanowiących 2,62% w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 2,62% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pełny tekst zawiadomienia Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Załączniki
PlikOpis
2020.03.12_InvestCamp_Zawiadomienie Arteria SA.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Arteria Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ARTERIA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-193Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki2A
(ulica)(numer)
22 646 80 7222 482 03 99
(telefon)(fax)
inwestorzy@arteriasa.plwww.arteriasa.pl
(e-mail)(www)
527 24 58 773140012670
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Marcin MarzecPrezes Zarządu
2021-03-12Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk