• Odbierz prezent
ARTERIA S.A.: raport finansowy (2021-04-30 19:10)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-30
Arteria Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ARTERIA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-193Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki2A
(ulica)(numer)
22 646 80 7222 482 03 99
(telefon)(fax)
inwestorzy@arteriasa.plwww.arteriasa.pl
(e-mail)(www)
527 24 58 773140012670
(NIP)(REGON)
HY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży194 532 190 274 45 221 44 593
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(4 209)5 378 (978)1 260
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(6 125)3 794 (1 424)889
Zysk (strata) netto przypadający jedn. Dominującej(6 748)2 658 (1 569)623
Średnia ważona liczba akcji4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej4 898 10 552 1 139 2 473
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej(478)(4 322)(111)(1 013)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej(1 938)(5 055)(451)(1 185)
Przepływy pieniężne netto Razem2 482 1 175 577 275
Aktywa trwałe42 335 50 571 9 941 11 761
Aktywa obrotowe60 875 78 029 14 295 18 146
Aktywa Razem103 210 128 600 24 236 29 907
Zobowiązania Razem59 596 78 238 13 995 18 195
Zobowiązania długoterminowe2 593 8 591 609 1 998
Zobowiązania krótkoterminowe57 003 69 647 13 386 16 197
Kapitały własne43 614 50 362 10 242 11 712
Kapitał zakładowy854 854 201 199
Liczba akcji4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(1,58)0,62 (0,37)0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)10,2211,82,40 €2,74 €

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK ARTERIA SA_SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE_2020.pdf
GK ARTERIA SA_SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU_2020.pdf
SSF_GK_ARTERIA_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania.pdf
RN Arteria_Ocena dotycząca sprawozdań.pdf
RN Arteria_Oświadczenie dotyczące firmy audytorskiej (002).pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Marcin MarzecPrezes Zarządu
2021-04-30Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Andrzej Pulut Samodzielny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk