• Odbierz prezent
ARTERIA S.A.: raport finansowy (2021-04-30 19:02)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-30
Arteria Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ARTERIA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-193Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki2A
(ulica)(numer)
22 646 80 7222 482 03 99
(telefon)(fax)
inwestorzy@arteriasa.plwww.arteriasa.pl
(e-mail)(www)
527 24 58 773140012670
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt Sp z o.o. Sp. k
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży17 822 14 999 3 983 3 487
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 720 2 420 384 563
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(1 458)(1 560)(326)(363)
Zysk (strata) netto(1 458)(1 560)(326)(363)
Średnia ważona liczba akcji4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej9 093 3 040 2 032 707
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej1 646 (1 116)368 (259)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej(10 665)(1 636)(2 384)(380)
Przepływy pieniężne netto Razem74 288 17 67
Aktywa trwałe64 217 90 877 13 915 21 340
Aktywa obrotowe9 168 41 533 1 987 9 753
Aktywa Razem73 385 132 410 15 902 31 093
Zobowiązania Razem48 206 105 773 10 446 24 838
Zobowiązania długoterminowe30 926 48 631 6 701 11 420
Zobowiązania krótkoterminowe17 280 57 142 3 744 13 418
Kapitały własne25 179 26 637 5 456 6 255
Kapitał zakładowy854 854 185 201
Liczba akcji4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,34)(0,37)(0,08)(0,09)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,96,241,28 €1,47 €

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ARTERIA SA_JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE_2020.pdf
GK ARTERIA SA_SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU_2020.pdf
JSF_ARTERIA_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania.pdf
RN Arteria_Ocena dotycząca sprawozdań.pdf
RN Arteria_Oświadczenie dotyczące firmy audytorskiej (002).pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Marcin MarzecPrezes Zarządu
2021-04-30Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Andrzej Pulut Samodzielny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk