• Odbierz prezent
ARTERIA S.A.: Podpisanie znaczącej umowy przez spółki zależne Emitenta (2021-05-12 13:51)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
ARTERIA S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej umowy przez spółki zależne Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 12/2021 z dnia 26 marca 2021 roku, w którym Zarząd Arteria S.A. („Emitent”) poinformował, iż w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej na sfinansowanie zamówienia Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację usługi dotyczącej „Teleplatformy pierwszego kontraktu” o łącznej wartości projektu brutto w wysokości 219 876 948,87 zł, najlepszą ofertę złożyło konsorcjum, którego liderem jest Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o.o., a w jego skład wchodzą także spółki zależne od Emitenta tj: Gallup Arteria Management Sp. z o.o. SK oraz Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. SK.,
Zarząd Emitenta powziął wiadomość o podpisaniu umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia oraz opisanym powyżej konsorcjum na realizację usług „Teleplatformy pierwszego kontaktu (TPK)”.

Umowa została zawarta z datą 11 maja 2021 roku na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2021 r. albo do dnia wyczerpania środków na wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 219 876 948,87 zł w zależności od tego, który z warunków wystąpi wcześniej.

Zarząd Emitenta zastrzega, iż zgodnie ze złożoną ofertą przez konsorcjum, na spółki zależne Emitenta przypadać ma ok. 15% ostatecznej wartości wykonanej usługi brutto (o czym Emitent informował w raporcie nr 12/2021).

Jednocześnie, działając z daleko posuniętej ostrożności, Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż ostateczna wartość przychodów z umowy przypadająca na spółki zależne Emitenta może okazać się niższa. Będzie to uzależnione od szeregu czynników mających wpływy na wynagrodzenie Emitenta takich jak poziom kosztów obsługi projektu oraz ewentualnych potrąceń wynikających z kar umownych naliczanych w przypadku niedotrzymywania parametrów wydajnościowych z winy Emitenta. Powyższe zasady rozliczeń są typowe dla projektów prowadzonych w tak dużej skali, dlatego precyzyjne oszacowanie wartości umowy jest zwykle możliwe dopiero po jej zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu.

Mimo to, Zarząd Emitenta kierując się wcześniejszymi doświadczeniami w prowadzeniu projektów w podobnej skali uznał, iż w tym przypadku umowa powinna zostać uznana za informację poufną już z momentem jej podpisania, z uwagi na wysoce prawdopodobny, istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Arteria Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ARTERIA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-193Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki2A
(ulica)(numer)
22 646 80 7222 482 03 99
(telefon)(fax)
inwestorzy@arteriasa.plwww.arteriasa.pl
(e-mail)(www)
527 24 58 773140012670
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-12Marcin MarzecPrezes Zarządu
2021-05-12Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk