• Odbierz prezent
ARTERIA S.A.: Korekta raportu nr 9/2021 z dnia 12 marca 2021 roku (2021-03-26 22:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
ARTERIA S.A.
Temat
Korekta raportu nr 9/2021 z dnia 12 marca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W związku z zaleceniem otrzymanym z Departamentu Spółek Publicznych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym uzupełnienia raportu nr 9/2021 z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na obsługę Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 o dodatkowe informacje, tak aby można było uznać przedmiotowy raport za spełniający przesłankę precyzyjności informacji, Zarząd Arteria S.A. („Emitent”, „Spółka”) publikuje korektę raportu uzupełnioną o oznaczenie momentu powstania informacji poufnej oraz dodatkowe informacje pozwalające wnioskować, iż przedmiotowa umowa może mieć potencjalny, istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

Skorygowana treść raportu:

W dniu 12 marca 2021 roku, Zarząd Emitenta powziął wiadomość dotyczącą podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Emitenta kompleksowej obsługi Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Łączne wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty brutto: 41 217 725,09 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i 09/100 brutto). Umowa została zawarta na okres do dnia 23 grudnia 2021 roku lub do czasu wyczerpania wskazanego budżetu w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony wcześniej.

Jednocześnie, działając z daleko posuniętej ostrożności, Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż ostateczna wartość umowy może okazać się niższa. Będzie to uzależnione od szeregu czynników mających wpływy na wynagrodzenie Emitenta takich jak: sumy iloczynów jednostek rozliczeniowych poszczególnych usług zrealizowanych przez Emitenta w miesięcznych okresach rozliczeniowych, wartości wynagrodzenia dla poszczególnych jednostek rozliczeniowych uzależnionych od ilości roboczogodzin przepracowanych przez konsultantów Emitenta, ilości użytkowników zalogowanych do oprogramowania contact center, kosztów obsługi projektu oraz ewentualnych potrąceń wynikających z kar umownych naliczanych w przypadku niedotrzymywania parametrów wydajnościowych z winy Emitenta. Powyższe zasady rozliczeń są typowe dla projektów prowadzonych w tak dużej skali, dlatego precyzyjne oszacowanie wartości umowy jest zwykle możliwe dopiero po jej zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu.

Mimo wszystkich wymienionych wyżej czynników mających wpływ na ostateczną wartość umowy, Zarząd Emitenta kierując się wcześniejszymi doświadczeniami w prowadzeniu projektów w podobnej skali uznał, iż w tym przypadku umowa powinna zostać uznana za informację poufną już z momentem jej podpisania, z uwagi na wysoce prawdopodobny, istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Arteria Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ARTERIA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-193Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki2A
(ulica)(numer)
22 646 80 7222 482 03 99
(telefon)(fax)
inwestorzy@arteriasa.plwww.arteriasa.pl
(e-mail)(www)
527 24 58 773140012670
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Marcin MarzecPrezes Zarządu
2021-03-26Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk