• Odbierz prezent
ARCTIC PAPER S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. i powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (2021-06-22 18:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia:2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. i powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka, Emitent”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), podjęło uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pani Zofii Dzik oraz Pani Anny Jakubowski.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ podjęło uchwałę o powołaniu do Rady Nadzorczej, na nową, wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia 21 grudnia 2021 roku następujących osób:
- Per Lundeen
- Thomas Onstad,
- Zofia Dzik
- Anna Jakubowski
- Roger Mattsson.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu - załącznik nr 1 do raportu bieżącego 22/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku.


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
ATC_RB0222021_BIO_zal POL.pdfŻyciorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.
ATC_RB0222021_BIO_zal_ENG.pdfŻyciorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. - ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no 22/2021

Dated: 22.06.2021

Subject: Changes in the Supervisory Board of Arctic Paper S.A. and appointment of the Supervisory Board of Arctic Paper S.A. for the next term of office.

General legal basis:

Offering Act, article 56 clause 1 item 2 – current and periodic information

Contents:

The Management Board of Arctic Paper S.A. ("Company, Issuer"), hereby informs that on June 22, 2021, the Ordinary Shareholders Meeting of the Company has concluded a resolution regarding the appointment of Ms. Zofia Dzik and Anna Jakubowski as Members of the Supervisory Board.

Additionally the Company hereby informs that the Ordinary Shareholders Meeting decided on the appointment of the Supervisory Board Members for the next joint term of office in the following composition:

- Per Lundeen

- Thomas Onstad,

- Zofia Dzik

- Anna Jakubowski

- Roger Mattsson.

The Resolution shall become effective from 21 December 2021.

According to the submitted declarations, the appointed Supervisory Board Members do not engage in any competitive activity against the Company, do not participate in a competitive company as partners in a civil law partnership, partnership or as members of the body of a capital company, do not participate in another competitive legal person as members of its body and are not registered in the Register Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the National Court Register.

Biographical notes of Members of the Supervisory Board are provided by the Company in an appendix to this report - attachment no. 1 to this current report 22/2021 dated June 22, 2021.

Legal basis for publishing of the report:

Minister of Finance directive of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities, and on conditions of equivalence of information required to be provided under non-Member State law, §5, clause 5.


ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ARCTIC PAPER S.A.
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)66 - 470
Kostrzyn na Odrą(kod pocztowy)
(miejscowość)Fabryczna
1(ulica)
(numer)+48 61 62 62 000
+48 61 62 62 002(telefon)

(fax)biuro@arcticpaper.com
www.arcticpaper.com(e-mail)

(www)599-30-51-607
080262255(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-22Michał JarczyńskiPrezes Zarządu


2021-06-22Goran EklundCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk