• Odbierz prezent
ARCTIC PAPER S.A.: Zawarcie przez spółkę Arctic Paper S.A. istotnej umowy związanej z procesem refinansowania (2021-04-02 09:30)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr12/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ARCTIC PAPER S.A.
Temat


Zawarcie przez spółkę Arctic Paper S.A. istotnej umowy związanej z procesem refinansowania

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 kwietnia 2021 roku Spółka podpisała umowę kredytów terminowych i odnawialnych, pod nazwą angielską - term and revolving facilities agreement („Umowa Kredytowa”), która została zawarta pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą i gwarantem, podmiotami zależnymi Spółki: Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Munkedals AB oraz Arctic Paper Grycksbo AB, jako poręczycielami („Poręczyciele") oraz konsorcjum banków w składzie: Santander Bank Polska S.A.(„Agent Zabezpieczenia”), BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. (razem: "Kredytodawcy"), na mocy której Kredytodawcy udzielili Spółce kredytu terminowego podzielonego na dwie transze w kwocie, odpowiednio, 75.000.000 PLN oraz 16.100.000 EUR oraz kredytu odnawialnego w łącznej kwocie 32.200.000 EUR (łącznie "Kredyty").
W celu zabezpieczenia roszczeń Kredytodawców na podstawie Umowy Kredytowej oraz powiązanych dokumentów finansowania Spółka i Poręczyciele ustanowią, między innymi, następujące zabezpieczenia: zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na akcjach spółki Arctic Paper Kostrzyn S.A., zastawy na akcjach spółek prawa szwedzkiego, tj. Arctic Paper Munkedals AB i Arctic Paper Grycksbo AB, oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Spółkę i Arctic Paper Kostrzyn S.A., zastawy rejestrowe i zastawy finansowe na rachunkach bankowych Spółki i Arctic Paper Kostrzyn S.A., zastawy na rachunkach bankowych Arctic Paper Munkedals AB i Arctic Paper Grycksbo AB, hipoteki ustanowione na nieruchomościach Arctic Paper Kostrzyn S.A., hipoteki ustanowione na nieruchomościach Arctic Paper Munkedals AB i Arctic Paper Grycksbo AB, zastawy rejestrowe na aktywach Arctic Paper Kostrzyn S.A. i zabezpieczenie praw z tytułu majątkowych polis ubezpieczeniowych Spółki, Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Munkedals AB oraz Arctic Paper Grycksbo AB.
Zarząd Arctic Paper S.A. raportem nr 04/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. informował inwestorów o podjęciu decyzji o rozpoczęciu prac w związku z planowanym przez Spółkę refinansowaniem istniejącego zadłużenia finansowego Spółki i jej spółek zależnych wynikającego, między innymi, z zawartej umowy kredytów terminowych i odnawialnych.

Wspomniane powyżej umowy konstytuują pozyskanie alternatywnego finansowania oraz zmianę struktury finansowania grupy kapitałowej Spółki.

Poniżej Spółka przekazuje szczegółowe dane dot. wskazanych powyżej informacji:

1. Umowa Kredytowa
Zgodnie z Umową Kredytową Kredytodawcy udostępnili Spółce następujące Kredyty:

(i) kredyt terminowy płatny w dwóch transzach: pierwsza transza w wysokości 75.000.000 PLN (siedemdziesięciu pięciu milionów złotych) oraz druga transza w kwocie 16.100.000 EUR (szesnastu milionów stu tysięcy euro) ("Kredyt Terminowy"); oraz
(ii) kredyt odnawialny w wysokości 32.200.000 EUR (trzydziestu dwóch milionów dwustu tysięcy euro) ("Kredyt Odnawialny").

Z zastrzeżeniem odpowiednich warunków Umowy Kredytowej, Kredyt Terminowy został udostępniony w celu refinansowania istniejącego zadłużenia finansowego Spółki i jej określonych spółek zależnych wynikającego, między innymi, z umowy kredytów terminowych i odnawialnych, które zostały wskazane w raporcie nr 04/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku.

Z zastrzeżeniem odpowiednich warunków Umowy Kredytowej kwoty pozyskane w ramach Kredytu Odnawialnego mogą zostać przeznaczone na ogólne cele korporacyjne i pokrycie kapitału obrotowego Spółki oraz jej określonych spółek zależnych (w tym na udzielanie pożyczek wewnątrzgrupowych w dowolnej formie).
Wypłata środków w ramach Kredytów nastąpi pod warunkiem spełnienia przez Spółkę i Poręczycieli warunków zawieszających, w tym m.in. doręczenia wymaganych Umową Kredytową dokumentów.


Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej oprocentowanie Kredytów jest zmienne, ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR w przypadku finansowania w PLN oraz stawki bazowej EURIBOR w przypadku finansowania w EUR oraz zmiennej marży, której poziom będzie uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA.

Zgodnie z Umową Kredytową odpowiednie Kredyty zostaną spłacone w następujących terminach:
(i) w przypadku Kredytu Terminowego – w dniu przypadającym pięć lat po zawarciu Umowy Kredytowej; oraz
(ii) w przypadku Kredytu Odnawialnego – w dniu przypadającym trzy lata po zawarciu Umowy Kredytowej z możliwością przedłużenia warunków Kredytu Odnawialnego o dodatkowe dwa lata zgodnie z warunkami Umowy Kredytowej.

Kredyty Terminowe podlegają spłacie w równych półrocznych ratach, rozpoczynającej się w listopadzie 2021 roku, a Kredyt Odnawialny podlega spłacie w ostatecznym terminie spłaty.

2. Zabezpieczenia

Spółka oraz Poręczyciele ustanowią zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających m.in. z Umowy Kredytowej na czas jej trwania.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 12/2021

Date: 2nd April 2021

Subject: Conclusion of material agreement related to the refinancing process by Arctic Paper S.A.

General legal basis:

Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information

Content:

The Management Board of Arctic Paper S.A. (the "Company") informs that on 2nd of April 2021 the Company entered into a term and revolving facilities agreement (the "Facilities Agreement"), which was concluded between the Company as borrower and guarantor, the Company's subsidiaries Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Munkedals AB, and Arctic Paper Grycksbo AB, as guarantors (the "Guarantors") and a consortium of banks composed of: Santander Bank Polska S.A. (the "Security Agent"), BNP Paribas Bank Polska S.A. and Bank Polska Kasa Opieki S.A.(jointly: the "Lenders"), under which the Lenders granted the Company a term facility divided into two tranches in the amounts of, respectively, PLN 75,000,000 and EUR 16,100,000 and a revolving facility for a total amount EUR 32,200,000 (the "Facilities").

To secure the claims of the Lenders under the Facilities Agreement and other related finance documents, the Company and the Guarantors will establish, amongst others, the following security interests: registered pledge and financial pledge over shares in Arctic Paper Kostrzyn S.A., pledges over shares in companies incorporated under Swedish law, i.e. Arctic Paper Munkedals AB and Arctic Paper Grycksbo AB, statements on submission to enforcement by the Company and Arctic Paper Kostrzyn S.A., registered pledges and financial pledges over bank accounts of the Company and Arctic Paper Kostrzyn S.A., pledges over bank accounts of Arctic Paper Munkedals AB and Arctic Paper Grycksbo AB, mortgages established on real properties of Arctic Paper Kostrzyn S.A., mortgages established on real properties of Arctic Paper Munkedals AB and Arctic Paper Grycksbo AB, registered pledge over assets of Arctic Paper Kostrzyn S.A. and security over rights under property insurance policies of the Company, Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Munkedals AB and Arctic Paper Grycksbo AB.

The Management Board of Arctic Paper S.A. in current report no. 04/2021 dated February 5th, 2021, informed investors about the decision to start work in connection with the Company's planned refinancing of the existing financial debt of the Company and its subsidiaries resulting from, amongst others, the concluded term and revolving facility agreement.

The aforesaid agreements represent such alternative financing and a change to the structure of the financing of the Company's group.

Below the Company provides detailed information regarding the matters presented above:

1. The Facilities Agreement

Pursuant to the Facilities Agreement, the Lenders made the following loan facilities available to the Company:

(i) a term loan facility, payable in two tranches – tranche 1 of PLN 75,000,000 (seventy five million zlotys) and tranche 2 of PLN 16,100,000 (sixteen million one hundred thousand euro) (the "Term Facility"); and

(ii) a revolving credit facility of EUR 32,200,000 (thirty two million two hundred thousand zlotys) (the "Revolving Facility").

The Term Facility was made available, subject to the appropriate terms of the Facilities Agreement, for the purpose of refinancing of the Company's and its certain subsidiaries' existing indebtedness under, amongst others, the term and revolving facilities agreement as described in the current report no. 04/2021 dated February 5th, 2021.

The Revolving Facility was made available, subject to the appropriate terms of the Facilities Agreement, and may be used towards the general corporate and working capital purposes of the Company and its certain subsidiaries (including intra-group on-lending in any form).

The disbursement of the Facilities, is conditional on the fulfilment of conditions precedent by the Company and the Guarantors

Pursuant to the provisions of the Facilities Agreement, the Facilities bear interest according to a floating rate based on the WIBOR base reference rate in the case of financing in PLN and EURIBOR base reference rate in the case of financing in EUR and variable margin, the level of which will depend on the level of the net debt-to-EBITDA ratio.

Under the Facilities Agreement, the relevant Facilities will be repaid by:

(i) in the case of the Term Facility – the date falling five years after the Facilities Agreement; and

(ii) in the case of the Revolving Facility – the date falling three years after the date of the Facilities Agreement, with an option to extend the terms of the Revolving Facility by two additional years in accordance with the Facilities Agreement.

The Term Facilities will be repaid in equal instalments paid every six months starting from November 2021 and the Revolving Facility will be repaid on the final maturity date.

2. Security interests

The Company and the Guarantors will establish securities for repayment of the liabilities under, amongst others, the Facilities Agreement for its duration.

Specific legal basis:

Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ARCTIC PAPER S.A.
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)66 - 470
Kostrzyn na Odrą(kod pocztowy)
(miejscowość)Fabryczna
1(ulica)
(numer)+48 61 62 62 000
+48 61 62 62 002(telefon)

(fax)biuro@arcticpaper.com
www.arcticpaper.com(e-mail)

(www)599-30-51-607
080262255(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-02Michał JarczyńskiPrezes Zarządu


2021-04-02Goran EklundCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk