• Odbierz prezent
ARCTIC PAPER S.A.: Wypłata kredytów oraz spłata istniejącego zadłużenia finansowego Arctic Paper S.A. (2021-05-28 17:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Wypłata kredytów oraz spłata istniejącego zadłużenia finansowego Arctic Paper S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia
2 kwietnia 2021 roku w sprawie zawarcia pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą i gwarantem, podmiotami zależnymi od Spółki: Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Munkedals AB oraz Arctic Paper Grycksbo AB, jako poręczycielami oraz konsorcjum banków w składzie: Santander Bank Polska S.A. („Agent Zabezpieczenia”), BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. (razem: „Kredytodawcy”), umowy kredytów terminowych i odnawialnych („Umowa Kredytowa”), oraz raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie spełnienia warunków zawieszających do wypłaty kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego (łącznie „Kredyty”) pod Umową Kredytowa, informuje że w dniu 28 maja 2021 roku doszło do wypłaty na rzecz Spółki kwot Kredytów udostępnionych Spółce przez Kredytodawców zgodnie z Umową Kredytową.
Zarząd Arctic Paper S.A. jednocześnie informuje, że w związku z wypłatą Kredytów doszło do:

1. całkowitej spłaty dotychczasowego zadłużenia Spółki z tytułu umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 9 września 2016 r. (z późniejszymi zmianami) zawartej pomiędzy Spółką jako kredytodawcą, podmiotami zależnymi od Spółki: Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Munkedals AB oraz Arctic Paper Grycksbo AB, jako poręczycielami oraz konsorcjum banków w składzie: BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A. jako upoważnionymi głównymi aranżerami i kredytodawcami, Santander Bank Polska S.A. jako agentem oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. jako agentem zabezpieczenia ("Poprzednia Umowa Kredytów"), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku oraz

2. zamknięcia i całkowitego rozliczenia kwoty zamknięcia z tytułu transakcji zabezpieczających przed wahaniami stóp procentowych (irs) zawartych w związku z Poprzednią Umową Kredytów ("Umowy Hedgingu").
Jednocześnie, wraz ze spłatą zadłużenia Spółki z tytułu Poprzedniej Umowy Kredytów, Umów Hedgingu oraz wcześniejszym wykupem wszystkich obligacji serii A, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 1 marca 2021 roku, wygasły wszelkie zabezpieczenia ustanowione przez Spółkę oraz podmioty zależne od Spółki: Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Munkedals AB oraz Arctic Paper Grycksbo AB w związku z umową pomiędzy wierzycielami, pod nazwą angielską – intercreditor agreement - zawartą pomiędzy Spółką, Panem Thomasem Onstadem, Santander Bank Polska (poprzednio: Bank Zachodni WBK S.A.), Haitong Bank Spółka Akcyjna, BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) oraz innymi stronami ("Umowa Pomiędzy Wierzycielami"). O zawarciu Umowy Pomiędzy Wierzycielami oraz o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z tą umową Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku.

W najbliższych dniach, Spółka otrzyma formalne dokumenty potwierdzające wygaśnięcie zabezpieczeń.


Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 19/2021

Date: 28th May 2021

Subject: Payment of loans and repayment of existing indebtedness

General legal basis:

Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information

Content:

The Management Board of Arctic Paper S.A. (the "Company") in reference to the current report no.12/2021 dated April 2nd, 2021 regarding the conclusion of a term and revolving facilities agreement (the "Facilities Agreement") between the Company as borrower and guarantor, the Company's subsidiaries Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Munkedals AB, and Arctic Paper Grycksbo AB, as guarantors and a consortium of banks composed of: Santander Bank Polska S.A. (the "Security Agent"), BNP Paribas Bank Polska S.A. and Bank Polska Kasa Opieki S.A.(jointly: the "Lenders"), and in reference to the current report no. 15/2021 dated May 26th, 2021 on the fulfilment of conditions precedent of Facilities Agreement for the payment of a term and a revolving facilities (the “Facilities”), hereby informs that on May 28th, 2021 the amounts of the Facilities made available to the Company by the Lenders were paid to the Company in accordance with the Facilities Agreement.

The Management Board of Arctic Paper S.A. informs that in connection with the disbursement of the Facilities there has been:

1. a full repayment of the existing debt of the Company under the term and revolving facilities agreement of September 9th, 2016 (as amended) concluded between the Company as the borrower, subsidiaries of the Company: Arctic Paper Kostrzyn SA, Arctic Paper Munkedals AB and Arctic Paper Grycksbo AB, as guarantors and a consortium of banks composed of: BNP Paribas Bank Polska SA, the European Bank for Reconstruction and Development and Santander Bank Polska S.A. as authorized main arrangers and lenders, Santander Bank Polska S.A. as an agent and BNP Paribas Bank Polska SA as the security agent ("Previous Facilities Agreement"), the conclusion of which was announced by the Company in the current report no. 20/2016 of September 9, 2016, and

2. closing and full settlement of the closing amount due to interest rate hedging (IRS) transactions entered into in connection with the Previous Facilities Agreement (the "Hedging Agreements").

At the same time, along with the repayment of the Company's debt under the Previous Facilities Agreement, the Hedging Agreements and the early redemption of all series A bonds, about which the Company informed in the current report no. 8/2021 of March 1st, 2021, all securities established by the Company and its subsidiaries: Arctic Paper Kostrzyn SA, Arctic Paper Munkedals AB and Arctic Paper Grycksbo AB, in connection with an agreement between creditors, under the English name - intercreditor agreement - concluded between the Company, Mr. Thomas Onstad, Santander Bank Polska (previously: Bank Zachodni WBK SA) , Haitong Bank Spółka Akcyjna, BNP Paribas Bank Polska S.A. (previously: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) and other parties ("Agreement Between Creditors") expired.

The Company informed about the conclusion of the Agreement between the Creditors and the establishment of securities in connection with this agreement in the current report no. 20/2016 of September 9, 2016.

In the coming days, the Company will receive formal documents confirming the expiry of securities.

Specific legal basis:

Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ARCTIC PAPER S.A.
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)66 - 470
Kostrzyn na Odrą(kod pocztowy)
(miejscowość)Fabryczna
1(ulica)
(numer)+48 61 62 62 000
+48 61 62 62 002(telefon)

(fax)biuro@arcticpaper.com
www.arcticpaper.com(e-mail)

(www)599-30-51-607
080262255(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-28Michał JarczyńskiPrezes Zarządu


2021-05-28Goran EklundCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk