• Odbierz prezent
ARCTIC PAPER S.A.: Uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego - Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej (2021-03-19 13:29)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego - Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka"), w uzupełnieniu do opublikowanego w dniu 16 marca 2021 roku Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2020 rok, zgodnie z §70 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, prezentuje w załączeniu:

1. stanowisko Zarządu na temat zastrzeżenia sformułowanego przez biegłego rewidenta w sprawozdaniu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok 2020,
2. uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z opinią odnośnie stanowiska Zarządu.

Zarząd Spółki wskazuje, iż przedmiotowe stanowisko zostało wydane po publikacji Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2020 rok, z uwagi na fakt, że biegły rewident sformułował zastrzeżenie do opinii z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w dniu 16 marca 2021 roku, tj. w dniu publikacji przez Spółkę ww. raportu.
Załączniki
PlikOpis
ATC_RB0092021_RAP ZAS 2020 ZAL 1-sig c.pdfstanowisko Zarządu na temat zastrzeżenia sformułowanego przez biegłego rewidenta PL
ATC_RB0092021_REP ZAS 2020 ZAL 1 ENG-sig c.pdfstanowisko Zarządu na temat zastrzeżenia sformułowanego przez biegłego rewidenta ENG
ATC_RB0092021_RAP ZAS 2020 ZAL 2 SVB RES SIG.pdfuchwała Rady Nadzorczej Spółki z opinią odnośnie stanowiska Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 09/2021

Date of preparation: 19th March 2021

Subject: Addendum to the consolidated annual report - Management Board position together with the opinion of the Supervisory Board

General legal basis:

Offering Act, article 56, clause 1, item 2 – current and periodic information

Content:

The Management Board of Arctic Paper S.A. (“Company”) in addition to the Consolidated Annual Report of 2020 of the Arctic Paper S.A. Capital Group published on March 16, 2021. , in accordance with §70 section 1 point 13 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state, it presents in attached:

1. the Management Board's position on the qualified opinion formulated by the statutory auditor in the report on the audit of the consolidated financial statements in the ESEF format of the Arctic Paper S.A. Capital Group for the year 2020,

2. a resolution of the Company's Supervisory Board with an opinion on the position of the Management Board.

The Management Board of the Company indicates that the position in question was issued after the publication of the Consolidated Annual Report of the Arctic Paper S.A. Capital Group. for 2020, due to the fact that the statutory auditor formulated a qualified opinion on the opinion on the audit of the annual consolidated financial statements on March 16, 2021, on the date of publication by the Company of the above-mentioned report.


ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ARCTIC PAPER S.A.
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)66 - 470
Kostrzyn na Odrą(kod pocztowy)
(miejscowość)Fabryczna
1(ulica)
(numer)+48 61 62 62 000
+48 61 62 62 002(telefon)

(fax)biuro@arcticpaper.com
www.arcticpaper.com(e-mail)

(www)599-30-51-607
080262255(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-19Michał JarczyńskiPrezes Zarządu


2021-03-19Goran EklundCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk